معماری
پنومونی

پنوموني باكتريال در کودکان ( پنوموكوكي )

پنومونی

 

 

 

 

 

اپيدميولوژي :
شايعترين علت پنوموني هاي باكتريال است .
90% پنوموني ها در كودكان باكتريال است و بيشتر در اواخر زمستان و اوايل بهار شايع است. انتشار ميكروب از نازوفارنكس به داخل ريه انجام مي شود .
ميكروب ممكن است از راه مجاري لنفاوي وارد خون شود و باعث ايجاد باكتري مي شود.
اين ميكروب فاقد توكسين است . كپسون آن از جنس پلي ساكاريد است كه در مقابل فاگوسيتوز مقاومت مي كند .
با افزايش سن شيوع آن كم مي شود و در كودكان مخصوصاً اگر دست جمعي زندگي كنند امكان كلونيزاسيون ميكرو ب در دستگاه تنفسي زياد است .
پاتولوژي :
پنوموكوك از طريق نازوفارنكس وارد ريه مي شود استاع عروق داخل آلوئولي شده و ادم را ايجاد مي كند و باعث ايجاد عفونت در يك قسمت ريه مي شود . اين عفونت در ريه باعث مي شود كه كلوسيت ها ، فيبرين مايع ادم . گلبولهاي قرمز و پنوموكوكها ، آلوئولها را پر مي كند . بعد از آن با تجمع فيبرين در آلوئولها ، پنوكولوكها عمل فاكوسيتوز را انجام مي دهند .
در نهايت عفونت حل و جذب شده و ماكروفاژ ها در فضاي آلوئولها زياد مي شوند . و باعث نكروز بافت شده در نتيجه فيبرين محو مي شود.
در بيماران درمان نشده بحران بيماري تا 7 روز است و فروكش نمودن آن و باز شدن دوباره ريه از هفته اول تا هفته سوم شروع مي شود . بنابراين به دنبال آن عفونت قرمز رنگ يافته و مرحله عفونت خاكستري رنگ ديده نمي شود .
علائم باليني :
در نوزادان : گرفتگي بيني ، بد خلقي ، ترشحات بيني اشتها ، تب ناگهاني 39 درجه سانتيگراد – تشنج – دسترس تنفسي تاكي پنه و سيانوز.تب شايعترين علائم مي باشد .
در كودكان : عفونت دستگاه تنفسي فوقاني لرز ، تب 40 درجه سانتيگراد ، اضطراب ، خواب آلودگي ، سرفه هاي خشك و به تدريج سرفه هاي خلط دار موكوئيدي و درد در قفسه صدري مي باشد .

تشخيص :
در معاينه فيزيكي قفسه صدري صداي رال مرطوب در ريه مبتلاست .
به دنبال پنوموني استاع شكم ممكن است ديده شود كه در اثر بلع هوا يا ايلنوس پاراتيك است.
در اثر پايين ردن ديافراگم كبد بزرگ است كه ممكن است با نارسايي احتقاني قلب اشتباه شود
گاهي به علت پنوموني لوپ فوقاني ريه ، سفتي گردن وجود دارد وايجاد مننژيسم مي كند كه در اين صورت پونكسيون مايع نخاعي صورت مي گيريد.
يافته هاي آزمايشگاهي :
ـ فرمول شمارش گلوبول هاي سفيد در اين صورت ( )WBC 15000- 40000 وجود دارد در انواع شديد لكوپني نشانه وخامت بيماري است
ـ كشت مايعات بدن : كشت از تر شحات حلق كه براي عفونت هاي ويروسي ارزش دارد
ـ كشت خون كه فقط در 30% موارد مثبت است .
عوارض :
اوتيت ، مننژيت ، پري كارديت استئوميليت كه اين دو تاي آخر به ندرت اتفاق مي افتد

در صورتي كه در مورد مننژيت شك داشته داشته باشند بايد پونكسيون مايع مغزي ـ نخاعي انجام شود .
آمپيم وآيسه ممكن است وجود داشته باشد ولي غير معمول است .
پيش آگهي :
با درمان آنتي بيوتيك مناسب كه درابتداي بيماري شروع شود ميزان مرگ ومير در دوره شير خوارگي وكودكي كمتراز1% ودوره بيماري كوتاه است .
مراقبت ودرمان :
درمان انتخابي پني سيلين است كه تقريبا تمام انواع پنوموكوكها به آن حساس هستند .
درمان بهتر است براساس بيوگرام صورت گيرد در صورت حساسيت به پني سيلين از سفالوسپورين ها مثل سفازدلين يا سفوروكسيم mg/kg 1000استفاده شود.
ـ به علت شدت بيماري ، بيمار بايد بستري گردد
ـ به علت تاكي پنه و ديسترس تنفسي در شيرخواران بايد NPO باشد .

اگر تب بالاي 5/38 درجه باشد و تاكي پنه باشد بــه ازاي هر 10 درجـه درجه حرارت بالاتر از
5/38 يا تاكي پنه 10% به مايع بيمار افزوده شود .

پاسخ دهید