معماری
کریستال سیستئین

کریستال سیستئین

کریستال سیستئین
این کریستال بیشتر در ادرار های اسیدی قابل مشاهده است.وجود ان در ادرار علامت سنگ میباشد.شکل این کریستال ها بصورت صفحات شش ضلعی مسطح و معمولا با زاویه های منظم و غیر منظم قابل مشاهده است.

کریستال سیستئین

پاسخ دهید