بروسلا

بروسلاها باکتری های گرم منفی کوچکی هستند که به صورت کوکوباسیل دیده میشوند
این باکتریها انگل اختیاری درون سلولی هستند. بروسلاها بدون تحرک ، بدون اسپور و هوازی می باشند که به صورت گروهی یا منفرد در کنار یکدیگر مشاهده میشوند

این باکتری انواع مختلفی از حیوانات را آلوده کرده و به انسان نیز منتقل میشود. بروسلا در انسان ایجاد بیماری بروسلوز ( تب مالت یا تب مواج ) میکن.

انواع گونه
شش گونه مهم بروسلا عبارتند از
بروسلا ملی تنسیس ( میزبان طبیعی آن بز و گوسفند)
بروسلا آبورتوس ( میزبان طبیعی آن گاو)
بروسلا سویس (میزبان طبیعی آن خوک)
بروسلا اویس ( میزبان طبیعی آن گوسفند)
بروسلا نئوتومه ( میزبان طبیعی آن
موش صحرایی)

بروسلا کانیس ( میزیان طبیعی آن سگ)

بروسلا آبورتوس و بروسلا اویس در اولین کشت خود نیاز به محیط حاوی گاز  کربنیک دارند ولی بروسلا ملی تنسیس و سویس و کانیس نیاز به دی اکسید کربن ندارند
این باکتریها کاتالاز و اکسیداز مثبت هستند ولی بعضی گونه های بروسلا آبورتوس اکسیداز منفی هستند
بروسلا آبورتوس ایجاد sh2 میکند و اوره را در مدت دو ساعت هیدرولیز میکند و نیاز به co2 دارد.
بروسلا ملی تنسیس ایجاد sh2 نمیکند و اوره را در مدت دو ساعت هیدرولیز میکند و نیاز به co2 نداردxبروسلا سوییس ایجاد sh2 میکند  و اوره را در مدت ۱۵ دقیقه هیدرولیز میکند و نیاز به co2 ندارد
بروسلا کانیس ایجاد sh2 نمیکند و اوره را در مدت ۱۵ دقیقه هیدرولیز میکند و نیاز به co2 ندارد
بروسلا اویس و نئوتومه در انسان ایجاد بیماری نمیکنند.

بروسلا آبورتوس و بروسلا اویس در اولین کشت خود نیاز به محیط حاوی گاز  کربنیک دارند ولی بروسلا ملی تنسیس و سویس و کانیس نیاز به دی اکسید کربن ندارند.این باکتریها کاتالاز و اکسیداز مثبت هستند ولی بعضی گونه های بروسلا آبورتوس اکسیداز منفی هستندبروسلا آبورتوس ایجاد sh2 میکند و اوره را در مدت دو ساعت هیدرولیز میکند و نیاز به co2 دارد.بروسلا ملی تنسیس ایجاد sh2 نمیکند و اوره را در مدت دو ساعت هیدرولیز میکند و نیاز به co2 ندارد.بروسلا سوییس ایجاد sh2 میکند  و اوره را در مدت ۱۵ دقیقه هیدرولیز میکند و نیاز به co2 ندارد.بروسلا کانیس ایجاد sh2 نمیکند و اوره را در مدت ۱۵ دقیقه هیدرولیز میکند و نیاز به co2 ندارد.
بروسلا اویس و نئوتومه در انسان ایجاد بیماری نمیکنند.

تشخیص آزمایشگاهی بروسلا
از خون ، مغز استخوان ، مایعات بدن میتوان برای جداسازی بروسلا و کشت آن استفاده کرد.
بهترین محیط کشت انتخابی محیط کاستاندا می باشد. این محیط دارای دو فاز جامد و مایع است و در آن از محیط کشت های بروسلا آگار (فاز جامد) و بروسلا براث ( فاز مایع) یا تریپتی کیس سوی آگار ( فاز جامد ) و تریپتی کیس سوی براث ( فاز مایع ) استفاده میشود.
۵ میلی لیتر خون با پونکسیون مغز استخوان بیمار را به این محیط کشت تزریق کرده و شیشه را به طور عمودی در دمای ۳۷ درجه و در حضور ۱۰ درصد دی اکسید کربن قرار دهید . هرروز سطح آگار را کنترل کرده کلنی هارا بررسی کنید.
چنانچه بعد از ۴۸ ساعت هیچ کلنی در روی محیط جامد ظاهر نگردیده بود هرروز بدون باز کردن درب شیشه با کج کردن شیشه محیط مایع بر روی فاز جامد در شیشه رپلیکاژ قرار دهید و مجددا به طور عمودی در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد قرار دهید و تا یک هفته هرروز سطح محیط را برای ایجاد کلنی بروسلا کنترل کنید.

محیط کاستاندا ( castaneda)سرولوژی
تست های سرولوژی از اهمیت بالایی در تشخیص بروسلا برخوردار است.
آنتی بادی های IG M در هفته اول عفونت و آنتی بادی های Ig G در هفته دوم و سوم پس از عفونت در سرم بیمار ظاهر میشود.
از تست رایت ، کومبس رایت ، تست ۲me میتوان در تشخیص بروسلا کمک گرفت
نکته : وجود گرانولوم در بیوپسی کبد از روش های تشخیص بروسلا می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید