کورینه باکتریوم،ویژگیها و تشخیص آزمایشگاهی

کورینه باکتریوم ها
باسیل گرم مثبت.بدون حرکت،بدون کپسول،کاتالاز مثبت،بدون اسپور،بی هوازی اختیاری اند اما در شرایط هوازی رشد بهتری دارند.حتی روی محیط معمولی هم رشد میکنند(آگار خوندار).
اما جنس دیفتریه برای رشد اولیه خود به محیط های انتخابی نیاز دارد.
این جنس شامل گونه های زیادیست که برخی بیماریزا وبرخی دیگر کومنسال و همزیست هستند و دیفترویید نامیده میشوند.

انواع غیر بیماریزا
اولسرنس
پیوژنز
اویس و…

اولسرنس
موجب بروز زخمهای سطحی در حلق میگردد.
پیوژنز و اویس
موجب بروز ضایعات چرکی در حیوانات اهلی میشود
دیفتریه
موجب بیماری دیفتری در انسان میشود

نمونه گیری
برای تشخیص بیماری دیفتری از گلو،بینی و سطح غشای کاذب نمونه برداری میشود.
در دیفتری جلدی،غشای خاکستری سطح زخم نمونه مناسبی است.

تشخیص آزمایشگاهی
اسمیر مستقیم
با استفاده از سواب از حلق یا ترشحات سطح غشای کاذب اسمیر مستقیم روی لام تهیه میشود.و سپس با کمک رنگ امیزی البرت،بلودو متیلن و یا گرم این اسمیر مورد بررسی قرار میگیرد
(نحوه این رنگ امیزی ها در پست های قبلی توضیح داده شده).
بهترین رنگ آمیزی جهت کورینه باکتریوم استفاده از رنگ آمیزی  آلبرت میباشد.
در این رنگ آمیزی باسیلها به رنگ سبز و گرانولهای متا کروماتیک(دانه های ولوتین) به رنگ قهوه ای مایل به مشکی قابل مشاهده میباشند.
اگر از رنگ آمیزی بلودو متیلن استفاده شود باکتری یکنواخت رنگ نمیگیرد.
کورینه باکتریوم در رنگ آمیزی گرم به صورت باسیلهای گرم مثبتی قابل مشاهده هستند که ترکیب خاصی ندارند و بصورت حروف چینی دیده میشوند!!!!!
در دیفتروییدهای غیر بیماریزا(اسامی در پست قبل) دانه های ولوتین وجود ندارد.
باسیلهای دیفتری رنگ خود را در مجاورت محلول بی رنگ کننده به سرعت از دست میدهند.پس هنگام رنگ آمیزی گرم نباید اسمیر را زیاد در مجاورت الکل استن قرار داد
کلنی های کورینه باکتریومها براحتی در اب یا سرم فیزیولوژی حل نمیشوند.

کورینه باکتریوم دیفتریهکورینه باکتریوم دیفتریه گرم مثبت در رنگ آمیزی گرم

کشت
کورینه باکتری بی هوازی اختیاری میباشد و برای جدا سازی نیاز به محیط های غنی دارد.برای کشت این باکتری میتوان از محیط های زیر استفاده کرد.

آگار خوندار
مشاهده کلنی هایی به اندازه وشکلهای گوناگون و همچنین مشاهده هاله بسیار ضعیف همولیز در اطراف یا زیر کلنی…

محیط تلوریت پتاسیم
این محیط حاوی محیط آگار خونداری است که به نسبت ۰٫۰۴ به آن تلوریت اضافه شده است.بر  روی این محیط،باسیل دیفتری،بعضی دیفتروئیدها،و کوکسی ها قابل رشد میباشند.
شکل کلنی باکتریوم دیفتریه پس از ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه بصورت خاکستری تا سیاه رنگ مشاهده میشود.

محیط لوفلر
بهترین محیط برای کشت باسیل دیفتری محیط لوفلر (سرم منعقده اسب یا گوساله)میباشد.کلنی باسیل دیفتری پس از ۲۴ ساعت در حرارت ۳۷ درجه در روی محیط لوفلر به صورت محدب،کرمی رنگ، و به اندازه یک میلیمتر میباشد.

محیط تینسدال
از این محیط برای متمایز کردن کورینه باکتریوم از دیفتروئید ها(باکتریهای همزیست و کومنسال) استفاده میشود.کلنی ها به صورت سیاه رنگ با هاله خاکستری قابل مشاهده میباشند.
برای جدا کردن باسیل دیفتری از ناقلین از محیط E.C.ST استفاده میشود.این محیط از سرم گاو،زرده تخم مرغ،تلوریت پتاسیم،لسیتین،و گلوکز تشکیل شده است.

دیفتری

کورینه باکتریوم دیفتریه روی محیط بلاد آگار با ۵ درصد خون گوسفندی.
تحت ۳۷ درجه و در شرایط هوازی
کورینه باکتریوم دیفتریه روی محیط خوندار کلمبیا آگار.
تحت ۳۷ درجه و ۵ درصد کربن دیوکسید.
دیفتری و کلمبیا اگار

دیفتری و تینسدال
کورینه باکتریوم دیفتریه روی محیط تینسدال

کورینه باکتریوم
کورینه باکتریوم دیفتریه رنگ آمیزی آلبرت

لوفلر
محیط لوفلر (بهترین محیط)جهت کشت کورینه باکتریوم دیفتریه

تخمیر قندها
برای تعیین گونه،از تخمیر قندها کمک گرفته میشود که البته برای این منظور از محیط های مختلفی استفاده میشود.

محیط سیستئین تریپتیکاز آگار(C.T.A)
نحوه ساخت محیط:
مقدار ۲٫۹۵ گرم پودر محیط را در ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل کرده سپس یک گرم قند مورد نظر را نیز به آن افزوده و حل نمایید.
حال با استفاده از سود قلیایی ph محلول را به ۷٫۲ برسانید.و محیط کشت را پس از حرارت و جوشیدن و سرد شدن درون لوله های استریل شیشه ای ریخته و مورد استفاده قرار دهید.

در صورت تخمیر قند مورد نظر،به وسیله باکتری و ایجاد اسید،رنگ محیط کشت از قرمز به زرد تبدیل می گردد.
برای تایید تشخیص دیفتری باید اثبات شود که کورینه باکتریوم دیفتریه جدا شده قادر به تولید توکسین هست یا نه..
برای این منظور میتوان از روشهای متعدد in Vivo و in vitro استفاده نمود.
ساده ترین و معمول ترین آزمایشی که برای اثبات توکسین زایی باسیل دیفتری استفاده میشود تست الک میباشد.

تست الک(Elek)
جهت تایید توکسین زایی دیفتری در in vitro استفاده میشود.بدین منظور باید بصورت زیر عمل کرد:
باکتری مورد نظر را روی محیط آگار خوندار بصورت خطی کشت دهید.
سپس نوار آغشته به آنتی توکسین دیفتری را بطور عمود بر آن قرار دهید.
محیط کشت را ۴۸ الی ۷۲ ساعت در دمای ۳۷ درجه نگهداری کنید.
اگر باکتری توکسین داشته باشد رسوب سفید رنگی ایجاد خواهد شد.

پروپیونی باکتریوم یک ارگانیسم بی هوازی است که روی محیط لوفلر رشد میکند .

تست الک

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]