تست حساسیت به نووبیوسین

تست حساسیت به نووبیوسین

هدف :افتراق استافیلو کوک های اپیدر میدیس و ساپروفیتیکوس از یکدیگر

تجهیزات :دستکش – ماژیک – محیط کشت مولر هینتون – سوآپ استریل – پنس – دیسک نووبیوسین-شعله

 

از این تست برای افتراق مابین دوباکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس استفاده می شود.که اپیدرمیدیس به نووبیوسین حساس بوده ولی ساپروفیتیکوس به ان مقاوم می باشد ازمایش مانند یک انتی بیوگرام معمولی برروی مولر هینتون انجام میگردد . ابتدا از کلونی مشکوک توسط سوآپ نمونه برداری نموده سپس بر روی محیط مولر هینتون به صورت کامل و یکنواخت کشت نمایید و آنگاه با پنس استریل دیسک نئوبیوسین را در وسط محیط کشت قرار دهید .محیط کشت را به مدت ۲۴ ساعت در داخل انکوباتور انکوبه نمایید در صورت ایجاد هاله عدم رشد باکتری به ان حساس می باشد و در غیر این صورت باکتر ی مقاوم می باشد . بنابراین اگر یک کوکسی گرم مثبت کاتلاز مثبت گواگولاز منفی مقاوم به باسیتراسین داشته باشیم می توانیم از این تست برای تشخیص دو باکتری فوق از یک دیگر استفاده کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده