سودوموناس (تشخیص آزمایشگاهی،ویژگی،محیط افتراقی)

آزمایش های تشخیصی سودوموناس،ویژگیهای سودوموناس،محیط های افتراقی سودوموناس آئروژینوزا،محیط کشت باکتری سودوموناس,خانواده سودوموناس,سودوموناس آئروژینوزا+pdf,تست های افتراقی سودوموناس,سودوموناس pdf,انواع سودوموناس,تست های بیوشیمیایی سودوموناس آئروژینوزا,
سودوموناس فلورسنس

جنس سودوموناس ها با توجه به توانایی بالایی که در برداشت مواد غذایی دارند در بسیاری از محیطها یافت می شوند .
باکتری های جنس در آب و خاک و فاضلاب و گردو غبار و هوا وجود دارد و در روده ، پوست انسان و حیوانات به طور کومنسال دیده می شود. به طور کلی هرجا که مواد آلی در حال تجزیه باشد این باکتری یافت می شود
سودوموناس ها باسیل های گرم منفی مستقیم یا خمیده ، هوازی ، اکثرا متحرک و دارای چند فلاژل در یک قطبی یا دو قطبی باکتری هستند به جز سودوموناس مالئی mallei که بدون حرکت است
باکتری های این جنس قادر به تخمیر قندها نیستند اما دارای آنزیم اکسیداز می باشند که به وسیله این تست ها از خانواده آنتروباکتریاسه ها جدا می شوند.

در تقسیم بندی های جدیدی که بر اساس روش های مولکولی انجام شده ، باکتری هایی که قبلا در جنس سودوموناس قرار میگرفتند به پنج گروه مختلف تقسیم شده اند
از گونه های مهم جنس سودوموناس می توان به سودوموناس آئروژینوزا ، سودوموناس سپاسیا ، سودوموناس مالتوفیلیا ، سودوموناس مالئی اشاره کرد.
سودوموناس آئروژینوزا ، سودوموناس پوتیدا ، و سودوموناس فلورسنس در گروه سودوموناس های فلورسنت قرار دارند
سودوموناس مالئی و سودوموناس
مالتوفیلیا و سودوموناس سپاسیا در گروه سودوموناس های غیر فلورسنت قرار دارند
این باکتریها به سادگی در محیط های معمولی مثل آگار خوندار و آگار غذایی رشد میکنند و دارای همولیز بتا می باشند و تقریبا در تمام محیط های کشت آزمایشگاهی قابل پرورش و جداسازی هستند.

سودوموناس آئروژینوزا
P. aeruginosa
این باکتری را غالبا می توان از عفونت های سوختگی ، انواع زخم ها ، عفونت های گوش ، دستگاه های ادراری و تناسلی ، تنفسی ، همچنین مفاصل و چشم جدا نمود.
سودوموناس آئروژینوزا به صورت باسیل های گرم منفی، به صورت تک تک یا دوتایی دیده می شوند. این باکتری متحرک است و به کمک توانایی رشد در حرارت ۴۲ درجه سانتیگراد از سایر سودوموناس ها قابل تفکیک است.
این باکتری ژلاتین را ذوب میکند ، اکسیداز مثبت است. در صورتی که این باکتری بر روی محیط مولر هینتون آگار کشت شود پیگمان آبی یا سبز و یا سایر پیگمان های دیگر مشاهده میگردد.
این باکتری سومین علت شایع عفونت های بیمارستانی می باشد.

تشخیص آزمایشگاهی سودوموناس
نمونه مورد نظر را پس از بررسی مستقیم توسط میکروسکوپ بر روی محیط های آگار خوندار و مک کانکی یا EMB کشت دهید.
این باکتری بر روی محیط مک کانکی کلنی های درشت لاکتوز منفی به وجود می آورد. سپس کلنی حاصله را بر روی محیط کلیگر آیرون آگار یا TSI منتقل کنید. این باکتری بر روی این دو محیط ایجاد جلای فلزی می نماید.
تست سیترات در این باکتری مثبت و تست های اندول ، متیل رد و VP در این باکتری منفی است و ژلاتین را ذوب می کند و قادر به تخمیر قندها نمی باشد.

آزمون اکسیداسیون فرمانتاسیون
Oxidation – Fermentation
این تست روشی مناسب برای بررسی و شناسایی باکتری هایی که قادر به شکستن کربوهیدراتها بیشتر از طریق اکسیداسیون یا فرمانتاسیون (تخمیر) باشند ، می باشد.
محیط اکسیداسیون ، فرمانتاسیون محیط مناسبی برای بررسی چگونگی مصرف قندها می باشد
سودوموناس آئروژینوزا در محیط OF گلوکز را به روش اکسیداتیو مورد مصرف قرار می دهد ، گلوکونات را اکسید نموده و کتو گلوکونات تولید می کند. ( سایر سودوموناس ها فاقد این خاصیت هستند )

تست of
تست O/F
لوله فاقد پارافین : اکسیداتیو – زرد=مثبت
لوله حاوی پارافین : تخمیر کننده – زرد=مثبت
روش انجام تست:

سه لوله حاوی قند گلوکز ، الکترولیت ، مقدار کمی پپتون و معرف PH تهیه کنید . باکتریها را در دو لوله کشت داده و در سطح یکی از لوله ها پارافین اضافه کنید تا شرایط بی هوازی مهیا گردد. سپس به مدت ۲۴ ساعت لوله ها را در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. نتیجه آزمایش به صورت های زیر قابل بررسی است :

ارگانیسم های اکسیداتیو :

این ارگانیسم ها توانایی تخمیر قندها را ندارند بلکه آن را به روش اکسیداسیون مصرف می کنند . بنابراین فقط در شرایط هوازی ( لوله ای که سطح آن توسط پارافین پوشانیده نشده ) قند مصرف میشود. مصرف قند همراه با تولید اسید است که موجب تغییر رنگ معرف میشود. بنابراین فقط در شرایط هوازی تغییر رنگ معرف مشاهده میشود ( سبز به زرد )

ارگانیسم های تخمیری :

این ارگانیسم ها توانایی مصرف قندها را به هر دو روش تخمیر و اکسیداسیون دارند. مصرف قند همراه با تولید اسید است که موجب تغییر رنگ معرف می شود. بنابراین در شرایط هوازی و بی هوازی تغییر رنگ معرف مشاهده میگردد که در هر دو لوله محیط کشت تغییر رنگ از سبز به زرد دیده میشود.

ارگانیسم های غیر اکسیداتیو :

این ارگانیسم ها توانایی مصرف قندها را در هیچکدام از مسیر های تخمیری و یا اکسیداسیون ندارند بنابراین هیچ تغییر رنگی را در لوله های کشت ایجاد نمیکنند.

پیگمان سبز سودوموناس آئروژینوزا کلنی های سودوموناس آئروژینوزا حرکت مثبت (سوارمینگ)

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده