سراشیا

سراشیا Serratia
این باکتریها در آب ، خاک و هوا زندگی میکنند و به صورت باسیل های گرم منفی و متحرکی هستند که به خوبی در محیط آزمایشگاهی پرورش می یابند
دارای کپسول کوچکی هستند و کلنی های آنها دارای پیگمان سفید، صورتی یا قرمز می باشد. گونه هایی از این باکتری که قادر به تولید پیگمان قرمز در سطح محیط هستند معمولا در حرارت اتاق قادر به تولید این پیگمان میباشند و خاصیت رنگدانه سازی پس از چند کشت مکرر در درجه حرارت ۳۷ سانتیگراد از بین می رود.
پیگمان قرمز در سطح محیط مولر هینتون بهتر مشاهده می شود. ماده رنگی آن به نام پرودیزوزن یا پیریمین نامیده میشود.
این باکتری را میتوان از عفونت های ریوی ، ادراری و خون جدا کرد. کشت آنها بوی ماهی یا ادرار می دهد.
در بین سراشیاها ، سراشیا مارسه سنس از اهمیت بالایی برخوردار است. این باکتری قادر به تخمیر مالتوز ، مانیتول و سوکروز می باشد.
سیترات مثبت ، و اندول و اوره آز و متیل رد و Sh2 منفی است
سراشیا دارای آنزیم DNase است که میتوان به وسیله این آنزیم آن را از جنس انتروباکتر جدا کرد.

سراشیا مارسه سنس

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده