استرپتوکوکوس های گروه D

این گروه از استرپتوکوکها به دوگروه تقسیم میشوند:
آنتروکوک شامل:
اسرپتوکوکوس فیکالیس، و فاسیوم .اینها در روده انسان و حیوانات یافت میشوند.
چون این کوکسی ها اکثرا در  روده وجود دارند،به آنها آنتروکوک اطلاق میشود.اینها مقاوم ترین استرپتوکوک ها نسبت به آنتی بیوتیک ها میباشند.
اینها معمولا هر سه نوع همولیز بتا(کاما)،آلفا(ناقص) و گاما (بدون همولیز) را روی محیط بلاد آگار دارا میباشند.گاهی کلنی این باکتریها در سطح محیط کشت EMB  به صورت کلنی های ریز ظاهر میگردد.

 استرپتو فکالیس
این باکتری به صورت کوکسیهای دوتایی بیضی شکل و زنجیرهای کوتاه دیده میشود.آنتروکوک ها بدون حرکت وبدون کپسول هستند.روی محیط های معمولی براحتی رشد کرده و در محیط های مایع بصورت کدورت یکنواخت ظاهر میگردند.کلنی این باکتری معمولا در سطح محیط اگار خوندار همراه با همولیز آلفا یا بتا ظاهر میگردد.

استرپتوکوکوس فکالیس قادر است حرارت ۶۰ درجه را به مدت نیم ساعت تحمل کند که از این ویژگی برای جداسازی آن از سایر استرپتوکوکوس ها استفاده کرد.
آنتروکوک ها بعضی مواقع در مجاری ادرار باعث عفونت ادرار میگردند.
غیر آنتروکوک شامل:
استرپتوکوکوس بویس که در روده گاو، و آکواینوس که در روده اسب مشاهده میگردد.

 

تست هیدرولیز  اسکولین
این تست در شناسایی استرپتوکوکهای گروه  D(انتروکوک ها و غیر انتروکوک ها)استفاده میشود.
روش آزمایش

باکتری را در محیط کشت دارای اسکولین به صورت خطی(قبلا آموزش داده شده)کشت دهید و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه قرار دهید.
اگر سطح محیط کشت در اطراف خطوط کشت داده شده سیاه شد،دلیل بر هیدرولیز اسکولین و مثبت بودن تست است.
رشد در حضور ۶٫۵ درصد نمک
برای جداسازی آنتروکوک ها از استرپ های گروه D غیر انتروکوکی بکار میرود.

روش کار:
برای انجام این آزمون،کلنی های استرپتوکوک را از روی محیط آگار خوندار برداشته و در لوله های محیط آبگوشت غذایی که حاوی ۶٫۵ درصد نمک هستند تلقیح کنید.
به مدت ۲۴ ساعت لوله را در ۳۷ درجه قرار دهید و سپس آن راربررسی کنید.
وجود کدورت،نشاندهنده ی رشد ارگانیسم ها و مثبت بودن تست است.
این تست در آنتروکوکها مثبت و در استرپتوکوک های گروه D غیر انتروکوک منفی میباشد.