مالاسزیا ابتوزا M. obtusa

کلنی‌های صاف و کرم‌رنگ دارد و سلول‌های مخمری آن معمولاً سیلندری شکل می‌باشند و دارای جوانه‌زنی تک‌قطبی می‌باشند. نسبت گوانین سیتوزین اسیدهای نوکلئیک در این قارچ معادل 7/60 در صد است. دارای واکنش کاتالاز مثبت است و در محیط‌های کشتی که منبع لیپیدی آن فقط از توین های 20، 40، 60، یا 80 تشکیل شده باشد رشد نمی‌کند.

مالاسزیا ابتوزا

مالاسزیا ابتوزا

 

قارچ مالاسزیا ابتوزا

مالاسزیا ابتوزا

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده