خانه > قارچ شناسی > مالاسزیا ابتوزا M. obtusa

مالاسزیا ابتوزا M. obtusa

کلنی‌های صاف و کرم‌رنگ دارد و سلول‌های مخمری آن معمولاً سیلندری شکل می‌باشند و دارای جوانه‌زنی تک‌قطبی می‌باشند. نسبت گوانین سیتوزین اسیدهای نوکلئیک در این قارچ معادل 7/60 در صد است. دارای واکنش کاتالاز مثبت است و در محیط‌های کشتی که منبع لیپیدی آن فقط از توین های 20، 40، 60، یا 80 تشکیل شده باشد رشد نمی‌کند.

مالاسزیا ابتوزا

مالاسزیا ابتوزا

 

قارچ مالاسزیا ابتوزا

مالاسزیا ابتوزا