مخمر های بیماریزا Pathogenic yeasts

77777777
مخمر ها دسته ای از قارچ های تک سلولی هستند که به طریقه جوانه زدن تکثیر می یابند و در تحت شرایط محیطی و تغذیه ای خاص نیز قادر به ایجاد میسلیوم کاذب یا حقیقی می باشند.
با توجه به طرز تولید مثل غیرجنسی در رده بلاستومیست قرار می گیرند و بر حسب نوع تولید مثل جنسی،اسکومیست یا بازیدیومیست می باشند(دسته ای که فاقد تولید مثل جنسی می باشند منحصرا جزء قارچ های ناقص به شمار می روند)
مخمرها ذاتا بیماری زا نبوده،بلکه ناتوانی و تغییراتی در سیستم دفاعی بدن و پاره ای عوامل دیگر زمینه را برای حمله به بافت های میزبان فراهم می سازد.از میان مخمرها کاندیدا البیکنس در مقایسه با سایر مخمرها واجد بیشترین قدرت بیماریزایی است.
بر خلاف کپک ها،در مورد مخمرها خصوصیات مورفولوژیک در تشخیص گونه ها از اهمیت کمتری برخوردار است و مشخصات فیزیولوژیک بیشترین ارزش را در تشخیص انواع مخمرها دارد.
برخلاف کپک ها،در مورد مخمرها خصوصیات مورفولوژیک در تشخیص گونه ها از اهمیت کمتری برخوردار است و مشخصات فیزیولوژیک ارزش را در تشخیص انواع مخمرها دارد.حدودا هزار گونه ارگانیسم مخمری و مخمرمانند موجود می باشد که از این تعداد خوشبختانه گونه های معدودی از بیماریهای انسان و حیوان جد ا شده اند.
این مخمرها به طور وسیعی در خاک،هوا،سطوح بدن،دهان،روده و واژن وجود دارند.در سواپ های تهیه شده از نواحی انورکتال یا مدفوع،در ۵۰% موارد کاندیدا البیکنس و متجاوز از ۲۰% اگلابراتاوتروپیکالیس جدا گردیده است.ژئوتریکوم و تریکوسپورون نیز به مقدار کمتر موجود بوده اند.

8888888888888888
مخمرهای مهم بیماریزا در انسان مجموعا در ۶ جنس نامبرده در زیر قرار می گیرند و کلا جز رده بلاستومیست(قارچ های ناقص) می باشند.
Cryptococcus,malassezia,rhodotorula,candida,trichosporn,geotrichum


ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده