اسید لیپوئیک (Thioctic acid،Lipoic acid)

اسید لیپوئیک یک ویتامین کاذب است که به علت نقش کوآنزیمی خود در این گروه قرار می‌گیرد. این ترکیب توسط بدن تولید شده و نیازی به وارد شدن از طریق رژیم غذایی به بدن نیست. در ساختار اسیدلیپوئیک، 2 گروه تیول (-SH) شرکت دارند که می‌توانند به دو شکل اکسید و احیاء دیده شوند. شکل کوآنزیمی آن از اتصال ویتامین به یک واحد لیزیل آپوآنزیم حاصل می‌شود. این کوآنزیم در واکنش‌های انتقال گروه آسیل شرکت می‌کند.

اسید لیپوئیک