انمي فقر اهن (Iron deficiency Anemia)

انمي فقر اهن زماني ايجاد مي شود كه ذخائر اهن بدن تهي شده و اهن براي ساخته شدن HB در دسترس نباشد. با اينكه اهن از دست رفته در بدن در شرايط فيزيولوژيك جبران مي شود اما در بعضي شرايط مثل دوران بچگي،ابستني و يا از دست رفتن حاد خون و در انمي فقر اهن نياز بدن به اهن بيشتر مي شود. هنگامی که فقر اهن وجود داشته باشد و این کاهش جبران نشود انمی بوجود خواهد…
ادامه مطلب ...

آنمی فقر آهن

کم خونی فقر آهن فقر آهن شایعترین علت کم خونی در تمام دنیاست،گرچه این نوع کم خونی در فرم کلاسیک خود به شکل…

گلبول قرمز

ساختاروعملکرد طبیعی گلبول قرمز گلبول قرمز اکسیژن را به تمام بافتهای بدن میرسانند و در مقابل دی اکسید کربن رابه ریه…