انمی همولیتیک اکتسابی

(Acquird Hemolytic Anemias)انمی همولیتیک اکتسابی ممکن است به علت برخورد با عوامل فیزیکی گوناگون از جمله گرما،ایجاد شودویک سوختگی درجه 3 بدن می تواند به اسیب گلبول های قرمز بدن منجر شود. در این مورد اسمیر خون محیطی،شیستوسیت،میکرواسفروسیت،اکانتوسیت را نشان می دهد.مقاومت گلبولی افزایش پیدا می کند. در بیماری دریچه قلب که به تعویض دریچه قلب می انجامد به…
ادامه مطلب ...

آنمی فقر آهن

کم خونی فقر آهن فقر آهن شایعترین علت کم خونی در تمام دنیاست،گرچه این نوع کم خونی در فرم کلاسیک خود به شکل…

گلبول قرمز

ساختاروعملکرد طبیعی گلبول قرمز گلبول قرمز اکسیژن را به تمام بافتهای بدن میرسانند و در مقابل دی اکسید کربن رابه ریه…

اجسام هاول-جولي

اجسام هاول-جولي باقيمانده هاي كوچك هسته هستند كه داراي رنگ يك هسته متراكم (picnotic) در فيلم هاي با رنگ اميزي رايت…