گزارش کار زمین شناسی پیپت متحرک

موضوع آزمایش: پیپت متحرک (دانه بندی رسوبات کوچکتر از mm 063/ به وسیله‌ی سیلندرهای آزمایشگاهی براساس قانون استوک) وسایل مورد نیاز: 1. ترازو 2. بشر 3. دستگاه هم زن 4. استوانه (سیلندر) 5. هم زن شیشه‌ای 6. کاغذ و چسب 7. خط‌کش 8. پیپت مواد مورد نیاز: 1. رسوبات کوچتر از mm063/0 به میزان g40 2. g 5/0 متافسفات سدیم 3. آب مقطر هدف از آزمایش: هدف از این…
ادامه مطلب ...