هود (Hood)

هود (Hood): هود نامی عام برای تمام دستگاه هایی است که کار تهویه را در آزمایشگاه های تشخیصی بر عهده دارند. نوع و روش کارکـرد دستـگاه های تهویه بر اساس نوع آزمایشـگاه ( آزمایشـگاه های مـواد رادیواکتیـو، شیمیـایی، بیـولوژیک و ......) متفاوت است. الف- هود شیمیایی یا هود فیوم(Fume Hood)  : هودهای فیوم یا بخار مواد شیمیائی از پخش شدن و مواجهه کارکنان با…
ادامه مطلب ...