آنالیز ادرا ر۲۴ ساعته

آنالیز ادرا ر۲۴ ساعته از نظر قند ، اوره ، کراتی نین ، اسید اوریک ،کلسیم ، فسفر و پروتئین  با دستگاههای بکمن RA1000وکوباس میرا موارد کاربرد: جنبه تشخیصی دارد. صلاحیت و شایستگی: پرسنل بخش بیوشیمی باید از نظر علمی و تجربی صلاحیت لازم را داشته باشند. نمونه : نمونه ادرار جمع آوری شده در ۲۴ ساعت در ظرف مخصوص تجهیزات : ۱-۷- نمونه ادرار در ظرف مخصوص و در…
ادامه مطلب ...