ارسال نمونه هاي مدفوع به ازمايشگاه مرجع

لذت هایی بدون عذاب وجدان برای عید امسال

گاهي اوقات لازم است نمونه هاي مدفوع را به يك ازمايشگاه ديگر و يا ازمايشگاه مرجع ارسال كرد.در اين هنگام استفاده از يك ماده نگهدارنده يا محافظت كننده الزامي است تا انگل هاي درون نمونه در وضعيت خوبي نگهداري شوند و همچنان قابل تشخيص بمانند.براي اين منظور معمولا از ماده محافظت كننده استفاده مي شود.
1-فرمالين 10%:اين ماده تخم لاروكرم ها،همچنين كيست تك ياخته ها را به همان صورت اول براي ازمايش حفظ ميكند.
2-فيكساتيو P.V.A :اين ماده تروفوزوئيت و كيست تك ياخته ها را به گونه اي حفظ مي كند كه بتوان انها را رنگ اميزي نمود.
نگهداري نمونه ها:
1-روي 2 ظرف مخصوص حمل نمونه،نام و يا شماره بيمار را بنويسيد.داخل يكي از انها فرمالين 10% و داخل يكي از انها P.V.A بريزيد و هر كدام راعلامت كذاري كرده تا مشخص شود هر كدام محتوي چه ماده اي هستند.
2-پس از بهم زدن مدفوع مقداري از ان را با اپليكاتور برداشته و به ظرف حاوي فرمالين 10%منتقل كرده و خوب مخلوط ميكنيم.(مدفوع برداشته شده به اندازه اي باشد كه سوسپانسيون حاصله 3/2 تا 4/3 ظرف را پر كند و يكنواخت هم باشد)
3-با اپليكاتور قسمتي ديگر از مدفوع را برداشته و به ظرف حاوي P.V.A منتقل و مانند مرحله قبل تكرار مي كنيم.
4-در ظرف ها را محكم بسته و با چسب محكم ميكنيم تا نشتي نكند.
5-از نوشتن اطلاعات كامل بر روي ظرف نمونه مطمئن شده و محكم بسته و ارسال مي كنيم .