خانه > انگل شناسی > ارسال نمونه هاي مدفوع به ازمايشگاه مرجع
لذت هایی بدون عذاب وجدان برای عید امسال

ارسال نمونه هاي مدفوع به ازمايشگاه مرجع

گاهي اوقات لازم است نمونه هاي مدفوع را به يك ازمايشگاه ديگر و يا ازمايشگاه مرجع ارسال كرد.در اين هنگام استفاده از يك ماده نگهدارنده يا محافظت كننده الزامي است تا انگل هاي درون نمونه در وضعيت خوبي نگهداري شوند و همچنان قابل تشخيص بمانند.براي اين منظور معمولا از ماده محافظت كننده استفاده مي شود.
1-فرمالين 10%:اين ماده تخم لاروكرم ها،همچنين كيست تك ياخته ها را به همان صورت اول براي ازمايش حفظ ميكند.
2-فيكساتيو P.V.A :اين ماده تروفوزوئيت و كيست تك ياخته ها را به گونه اي حفظ مي كند كه بتوان انها را رنگ اميزي نمود.
نگهداري نمونه ها:
1-روي 2 ظرف مخصوص حمل نمونه،نام و يا شماره بيمار را بنويسيد.داخل يكي از انها فرمالين 10% و داخل يكي از انها P.V.A بريزيد و هر كدام راعلامت كذاري كرده تا مشخص شود هر كدام محتوي چه ماده اي هستند.
2-پس از بهم زدن مدفوع مقداري از ان را با اپليكاتور برداشته و به ظرف حاوي فرمالين 10%منتقل كرده و خوب مخلوط ميكنيم.(مدفوع برداشته شده به اندازه اي باشد كه سوسپانسيون حاصله 3/2 تا 4/3 ظرف را پر كند و يكنواخت هم باشد)
3-با اپليكاتور قسمتي ديگر از مدفوع را برداشته و به ظرف حاوي P.V.A منتقل و مانند مرحله قبل تكرار مي كنيم.
4-در ظرف ها را محكم بسته و با چسب محكم ميكنيم تا نشتي نكند.
5-از نوشتن اطلاعات كامل بر روي ظرف نمونه مطمئن شده و محكم بسته و ارسال مي كنيم .