انتامبا هارتمانی

از نظر مرفولوژیک بسیار شبیه انتامبا هیستولیتیکا است . مهمترین وجه تفکیک این دو در اندازه ای آن ها است .

تروفوزوئیت های انتامبا هارتمانی حداکثر 12 و کیست های آن حداکثر 10 میکرون قطر دارند ، در صورتیکه این ها حداقل اندازه های مربوط به انتامبا هیستولیتیکا می باشند.

نژاد کوچک آنتامبا هیستولیتیکا محسوب می شود. این سویه شباهت زیادی به هیستولیتیکا دارد به خاطر همین پیشینیان برای نامگذاری آن دچار سردرگمی شده بودند.

تنها تفاوت بارز این دو در اندازه ی انها از هم است که اندازه ی تروفوزوئیت ان بین 12-6 میکرون و در هیستولیتیکا 60-12 میکرون می باشد و قطر کیست در هارتمانی 10-5 میکرون و هیستولیتیکا 20-10 میکرون است.

کاریوزوم تقریباً کنار هسته کروماتین محیطی اغلب در تست هایی از دیواره هسته جمع شده و در مجموع شبیه آنتاموبا کُلی می باشد.

کیست های هارتمتنی شبیه هیستولیتیکا میله ای و سیگاری شکلند. نسبت ستوپلاسم به هسته در هر دو یکسان است.
هارتمانی از باکتری تغذیه کرده ولی گویچه های قرمز را نمی خورد. تفاوت اصلی با هیستولیتیکا اینکه بیماری زایی ندارد.

اختلافات سرولوژیک بین آنتامبا هیستولیتیکا و انتاموبا هارتمانی به مراتب بیش از این اختلافات در بین سویه ی هیستولیتیکا است.

اکثر محققین آنتاموبا هارتمانی را غیر بیماری زا تلقی کرده و درمانی برای آن جایز نمی دانند.

دیدگاهتان را بنویسید