انتامبا ژنژیوالیس

غلب درپلاک های چرکی بین دندان ها و لثه و نیز در کریپت های لوزه مشاهده می شوند . در موکوس برو نشیال ود خلط نیز ممکن است دیده شوند و در اینصورت لازم است از انتامبا هیستولیتیکا که می تواند در آبسه ی ریوی دیده شود
تشخیص و تمیز داده شود . سیتوپلاسم این آمیب ممکن است حاوی گلبول قرمز بلعیده شده باشد فرم کیستی ندارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده