انتامبا کلی (تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی)

انتاموبا کلی از امیب های غیر بیماری زا بوده و شباهت زیادی به انتاموبا هیستولیتیکا دارد.این دو امیب به راحتی ممکن است به جای یکدیگر تشخیص داده شومند.این اشتباه

ممکن است به درمان کردن فرد مبتلا به انگل غیر بیماری زا و یا غفت در درمان فرد مبتلا به انگل بیماریزا شود.

قطر تقریبی تروفوزوئیت نزدیک به قطر تروفوزوئیت انتاموبا هیستولیتیکا است ( بین ۱۵ تا ۵۰ میکرون ) شاید میانگین قطر تروفوزوئیت های انتاموبا کلی کمی بیشتر باشد.

سیتوپلاسم دانه دار و حاوی تعداد زیادی واکوئل است.گویچه ها قرمز به جز در موارد استثنا به وسیله انگل خورده نمی شوند.حرکت امیب در مقایسه با هستولیتیکا کند است پاهای

کاذب کوتاه پهن بوده و هرگز ددراز و انگشتی شکل نمی شوند.پای کاذب به اهستگی ایجاد شده و شفاف نیست و مرز مشخصی میان اکتو پلاسم و اندوپلاسم دیده نمیشود.حرکت

پیشزونده نبوده و پاهای کاذب بیشتر از اینکه برای حرکت جهت دار به کار گرفته شوند در بلع ذرات غذایی استفاده میشوند.باکتری ها درون واکئول های سیتوپلاسمی دیده میشوند (

به نظر میرسد این امیب همه چیز خوار بوده زیرا علاوه بر باکتری از گونه های دیگر تک یاخته ها و حتی از انواع کوچکتر گونه خود نیز تغذیه میکند )

کاریوزوم معمولا خارج از مرکز است .کروماتین محیطی هسته به صورت دانه هایی با شکست نور توده کروماتین مرکزی با کاریوزوم را در بر میگیرند.

آنتاموبا کلی برعکس هیستولیتیکا پاتوژن نمی باشد ولی افزایش شیوع آن در جامعه میتواند نشانگر وضعیت نامطلوب آب مصرفی و آلودگی آن با مدفوع باشد

شکل هسته در نمونه رنگ شده بسیار واضح تر است. کروماتین دور غشای هسته از نظر ضخامت و از نظر اندازه از نظم خاصی پیروی نمیکند و مشخصا از انتاموبا هیستولیتیکا بیشتر است .

کاریوزوم بزرک بدون حاشیه منظم و در موقعیت خارج از مرکز درون هسته امیب قرار دارد و به وسیله مواد رنگ ناپذیرشفافی احاطه شده است.دانه های کروماتین معمولا بین غشا هسته و کاریوزوم پراکنده اند و گاهی به شکل یک شبکه قابل رویت اند.

کیست های انتاموبا کلی ۱۰-۳۵ میکرون قطر دارند و میانگین قطر انها به صورت قابل توجهی بیشتر از میانگین قطر انتاموبا هیتولیتیکا میباشد.دیواره کیست شدیدا دارای خاصیت

شکست نور است و سیتوپلاسم دانه دار است.واکوئل های غذایی دیده نمشود. هسته ها به رونی دیده میشوند و تعداد انها بیشن ۱ تا ۸ است.وضعیت خارج از مرکز کاریوزوم ها

حتی در نمونه های رنگ نشده قابل رویت است در مقایسه با انتاموبا هستولیتیکا اجسام کروماتوئیدی کمتر دیده میشوند اما ممکن است گاهی به صورت خطوط یا میله های

شفاف باریک با شکست نور در درون سیتوپلاسم هسته مشاهده شوند.

معمولا یک کیست رسیده و بالغ ۸ هسته دارد.به ندرت کیست هایی با تعداد هسته بیشتر ۱۶ یا ۳۲ دیده میشوند.

نکات تشخیصی :

تروفوزوئیت :

تروفوزوئیت رنگ نشده :

حرکت بدون جهت و کند پای کاذب کوتاه و دانه دار .باکتری های بلعیده شده.هسته واضح.

تروفوزوئیت رنگ شده :

سیتوپلاسم دانه دار .اکتوپلاسم و اندوپلاسم غیر متمایز از هم باکتری ها در واکئولهای غذایی دیده می شوند..

هسته با کروماتین محیطی نامنظم .کاریوزوم بزرگ با موقعیت خارج از مرکز و نامنظم.

کیست :

کیست رنگ نشده :

دارای ۸ هسته توده گلیکوژن پوشاننده هسته که در رنگ امیزی با ید دیده می شوند.

کیست رنگ شده :

داراری ۸ هسته با با کاریوزوم و کروماتین محیطی مشخص.

ساختمان هسته با کروماتوئید های شبیه تراشه های چوب یا شیشه با انتهای ناصاف.

تصاویر :

انتاموبا کلی و تنوع در ساختار هسته :

انتامبا کلی

 

تروفوزوییت
تروفوزوئیت کلی تقریبا هم اندازه هیستولیتیکا می باشد. سیتوپلاسم گرانولار و حاوی واکوئل های غذایی
است.

دارای یک هسته بزرگ با کاریوزوم درشت غیر مرکزی و کروماتین محیطی نامنظم و غیر یکنواخت است

کیست
کیست کولی کمی بزرگتر از هیستولیتیکا بوده و سیتوپلاسم آن دانه دار است. کیست نابالغ تک هسته ای و حاوی غشای مضاعف می باشد .

به تدریج با بلوغ کیست تعداد هسته ها افزایش یافته و ممکن است به ۸ عدد هم برسد . به عبارت دیگر در بین آمیب ها بیشترین تعداد هسته در کیست آنتاموبا کلی دیده میشود
کیست انتاموبا کلی
واکوئل غذایی در سیتوپلاسم کیست وجود نداشته و در عوض اجسام کروماتیدی با دو انتهای خشن و نامنظم دیده میشود

دیدگاهتان را بنویسید

5 × چهار =