خانه > انگل شناسی > تصاویر سارکوسیستیس

تصاویر سارکوسیستیس

‍‍سارکوسیس‌تیس یک سرده از راسته کوکسیدیای حقیقی و زیر راسته آیمریا بوده و به عنوان انگل بیماری‌زای بسیاری از پستانداران، پرندگان و خزندگان به حساب می‌آید. غالباً عضلات مخطط را درگیر می‌کند.تشخیص شکل و شمایل میکروسکوپی این انگل به صورت زیر می باشد.

تصاویر سارکوسیستیس
سارکوسیستیس لیندمانی گونه سارکوسیستیس سارکوسیس تیس در ماهیچه سارکوسیستیس انگل سارکوسیستیس