یداموبا بوچلی (مشخصات آمیب،مورفولوژی و تشخیص انگل)

یداموبا بوچلی به صورت کومنسال در روده ی بزرگ زندگی میکند. مراحل مختلف چرخه زندگی همانند اندولیماکس نانا می باشد.

تروفوزوئیت یداموبا بوچلی

اندازه یداموبا بوچلی بین ۸ تا ۲۰ میکرون است . هسته از نوع وزیکولی ولیکن کروماتین در اطراف هسته وجود نداشته و فقط به طور شعاعی از کاریوزوم به اطراف کشیده میشود .

تروفوزوئیت این انگل حرکت فعالانه ای در نمونه مدفوع تازه دارد.

کیست یداموبا بوچلی

کیست انگل حدود ۸ تا ۱۰ میکرون بوده و تخم مرغی شکل است . معمولا تک هسته ای که این هسته ها در گوشه انگل و در یک طرف واکوئل می باشد.

کیست دارای واکوئل گلیکوژنی بزرگ است که باید به رنگ قهوه ای درآید.
یدامبو بوچلی

تروفوزوئیت نانا و بوچلی بسیار شبیه هم است و اگر در لام کیستی برای افتراق این دو وجود نداشت به دلیل شیوع بالای نانا آن را نانا در نظر میگیریم

در کیست ما ازدیاد هسته نداریم. وجه تمایز کیست این انگل از تروفوزوئیتش وجود حفره گوارشی ( واکوئل گلیکوژنی ) بوده که در رنگ آمیزی دایمی به صورت حفره تو خالی و در رنگ آمیزی موقتی به صورت یک توده پررنگ دیده میشود.

اگر نمونه مدفوع را با یک قطره لوگل مخلوط کنیم سیتوپلاسم بی رنگ یا زرد میشود ولی هسته و واکوئل گلیکوژنی کاملا قهوه ای رنگ و مشخص است.

رنگ آمیزی دایمی گلیکوژن را حل میکند ولی واکوئل به دلیل اندازه و حدود مشخص خود همیشه مشاهده میشود.

رنگ آمیزی تریکروم هسته قرمز رنگ و سایر اجزا سبز و یا آبی همچنین دارای کاریوزوم غیر مرکزی می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده