اطلس آنلاین انگل شناسی

اطلس آنلاین انگل شناسی،چرخه های انگل،اطلس آنلاین کرم ها و تک یاخته ها،اطلس آنلاین تخم انگل ها،تصاویر زیبا از انگل های انسانی،خونی،ترماتودها و سستود ها و ….

۲۶echinococcus multilocularis ۲۴sparganosis ۲۳diphyllobothrium latum ۱۹gnathostoma spinigerum ۲۲hymenolepis nana(dwarf tape worm) ۲۰cestoda ۲۱taenia saginata(beet tape worm) ۱۸toxocara canis(dog round worm) ۱۷dracunculus medinesis ۱۳broglia malayi ۱۶others fillaria ۱۴loa loa ۱۵onchocerca volvulus ۱۲wuchereria bancrofti ۱۰trichinella spiralis ۱۱trichinella-speiralis ۹strongyloides stercoralis ۶trichuris trichura ۸hookworms ۷ascaris lumbricoides ۵nematode(round)worms ۲۵echinococcus granulosus ۴helminthology1 ۳helminthes ۴۹entamoeba histolytica-a ۴۵microsporidia-a ۴۶microsporidia-b ۴۷amoebae ۴۴sarcocystis hominis ۴۰toxonomy of protozoa ۴۲cryptosporidium parvum ۴۳cyclospora caytanensis ۴۱isospora bell ۳۷egg of helminth-b ۳۹protozoa ۳۴heterophyes heterophyes ۳۵paragonimus westermani ۳۶egg of helminth-a ۳۳fasciolopsis buski ۲۷shistosoma ۳۱opisthorchis felineus ۲۹shistosomiasis ۳۲fasciola hepatica ۳۰clonorchis sinensis ۲۸shistosoma s ۴۸entamoeba histolytica ۵۰entamoeba histolytica-b ۷۰tissue fllagelate ۶۹malaria-j ۶۶malaria-f ۶۵malaria-e ۶۷malaria-g ۶۴malaria-d ۶۰toxoplasma gondii-b ۶۲malaria-b ۶۳malaria-c ۶۱malaria-a ۵۷trichomonas spp ۵۸balantidiun coli ۵۶giardia lamblia ۵۹toxoplasma gondii ۵۴others amoeba-a ۵۳entamoeba histolytica-e ۵۵others amoeba-b ۵۲entamoeba histolytica-d ۷۸trypanosomiasis-e ۸۰growth phase of p ۷۷trypanosomiasis-d ۷۴trypanosomiasis-a ۷۱lieshmaniasis-a ۷۵trypanosomiasis-b ۷۲kala-azar-b ۷۳cutaneous-l ۷۹intestinal protozoa ۷۶trypanosomiasis-c ۵۱entamoeba histolytica-c