تصاویر انگل شناسی سری 1

SP_A0959 SP_A0960 SP_A0961 SP_A1423 T.s reside Tenia solium Tokhm oxyur Trof histolitika آسکاریس ماده برجس پستانکی تخم بارور آس بروتواسكولكس تخم نا بارور آسکاریس بادیواره صاف تروف هیستولتیکا تروف هیستولتیکا@ کیست کولی و هیستولتیکا