تصویر احترام به درخت و طبیعت

تصویر زیبا در عین ناباوری در این زمونه کاملا حقیقی و بیانگر حقایقی می باشد که باید این روزها مایه الگویمان باشد

جاده درخت