عکسی بسیار جالب از روز رفتن به مدرسه

اینم بیانگر روزایی که ادم فرداش باید به مدرسه بره یا اینکه نره

قیافه رفتن به مدرسه

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده