عکس روز ۱۱٫۵٫۹۴

عکس بسیار زیایی از سنجابی که غذا ارو از لب انسان میگیره،به این میگن اعتماد

سنجاب