معماری
Image005سر آنکیلوستوما

تصویر انگل شناسی سری دوم

Image019کیست ایکولا Image019کیست توکسو بنفش کمرنگ‏ Image021پرتو آسکولکس در کیست هیداتید Image005تروف تریکوموناس واژینالیس Image005سر آنکیلوستوما Image006تخم اکسیور Image011بند رسیده تینیا ساژیناتا Image012بند رسیده تنیا ساژیناتا Image013تاکی زوایت وکیست توکسوپلاسما Image016تخم ساژیناتا در بند بالغ Image017. Image018کیست توکسو بنفش کمرنگ

پاسخ دهید