معماری
Image034

تصویر انگل شناسی سری سوم

تصاویر انگل شناسی سری سوم

Image044تخم نابارور آسکاریس Image046آسکاریس نر Image046کیست ژیاردیا Image047تروف هیستولتیکا Image047کیست هیس و کولی‏ Image048تخم ن آس Image048کیست 4هسته هیس‏ Image049اکسیور Image049کیست هیس Image050ت اکسیور Image051 Image051بالانتدیم دهان بالا Image052 Image053 Image053بالانتدیم دهان پایین Image055تخم نابارور آسکاریس Image056 Image057تخم اکسیور Image057ک ژ Image058 Image059تخم بارور  آسکازیس با دیواره ناصاف Image060استیکوسیت سنجاقی ‏ Image061 Image062 Image062ک ژ Image024ون Image034 Image038بالانتیدیم Image039کیست هیستو

پاسخ دهید