معماری
بزرگترین عضلات

عکسهای بدنسازی (بزرگترین و عجیب ترین عضلات و ماهیچه ها)

تصاویر زیر از بزرگترین و عجیب ترین عکسهای بدنسازی است که شامل عضلات پشت،سینه،ماهیچه های پا،شک و کول می باشد.

بزرگترین سینه تصویر عضلات سینه های بدنسازی  عضلات کول عکس بدنسازی ماهیچه بزرگ بدنسازی بدنسازی1 بزرگترین عضلات

پاسخ دهید