آزمايشات روتين دوره بارداري

آزمايشات روتين دوره بارداري :

تستهاي آزمايشگاهي دوران بارداري شامل :

هماتوكريت ( هموگلبين ) ، آناليز ادرار ، كشت ادرار ، تعيين گروه خوني ، تعيين RH غربالگري آنتي بادي ، وضعيت سرخجه ، غربالگري سيفليس ، پاپ اسمير ، انجام تست HbSAg ، انجام تست HIV

هماتوكريت و هموگلبين :

اين آزمايش يكبار در اوايل حاملگي و در دوره دوم در W هاي 26 تا 30 حاملگي انجام مي شود . (Hct و Hb ) علي رغم افزايش توليد گلبول قرمز ، غلظت هموگلبين و هماتوكريت در طي حاملگي طبيعي اندكي كاهش مي يابد . چون افزايش پلاسما نسبت به گلبول قرمز خيلي بيشتر است . در نتيجه ويسكوزيته خون كامل كاهش مي يابد . متوسط غلظت هموگلبين در هنگام ترم 5/12 گرم در دسي ليتر است بنابراين بايد به عنوان حالت غير طبيعي در نظر گرفته شود . كه معمولاً در نتيجه كمبود آهن است تا هيپرولمي حاملگي .

تشخیص خطر خودکشی با آزمایش خون جدید

آناليزدار :

گلوكوزوري در طي حاملگي ، لزوماً غير طبيعي نيست . افزايش قابل توجه فيتراسيون گلومرولي به همراه اختلال در ظرفيت باز جذب لوله اي گلوكز فيلتره شده علت اكثر موارد گلوكوزوري در طي حاملگي معمولي است احتمال ديابت شيرين در اين موارد نبايد فراموش شود . پروتئينوري يا آلبومينوري به صورت طبيعي در طي حاملگي وجود ندارد . مگر گاهي در طي و يا بلافاصله بعد از ليبر شديد كه آن هم با مقادير كم ديده مي شود . هماتوري اگر در نتيجه آلودگي در هنگام جمع آوري ادرار نباشد ، منطبق با تشخيص بيماري مجراي ادراري است .

كشت ادرار :

اين تست را از نظر عفونت ادراري بررسي مي كنيم كه اگر در اين تست WBC به ميزان 4-3 عدد و ايي تليال بين 8 تا 10 عدد و RBC به تعداد 3-1 عدد باشد طبيعي است واگر بيشتر از اين ميزان باشد تشخيص

داده شود و درمان شود چون عفونت PROM ( زايمان زودرس ) مي شوذ .

Bun :

در طي حاملگي غلظت پلاسمايي كراتنمين واوره ، در نتيجه افزايش فيلتراسيون گلومرولي آنها ، معمولاً كاهش مي يابد .

تعيين گروه خوني و RH :

تعيين RH همراه با تعيين BG درخواست مي شود كه اگر RH مادر منفي باشد و پدر RH مثبت باشد بايد خانم باردار امپول روگام را در هفته اي 27 تا 34 حاملگي بزند و نوبت دوم آن را مي تواند تا 72 ساعت بعد از زايمان بزند . اگر خانم بارداري (RH- ) در سه ماهه اول دچار لكه بيني يا خونريزي شود بايد يك سوم تا يك چهارم از آمپول روگام را براي آنها بزنند بخاطر اينكه خون مادر بر عليه خون جنين آنتي بادي نسازد .

غربالگري آنتي بادي :

انجام اين تست الزامي مي باشد ولي اين تست غير خاصي از آنتي بادي نيست بلكه مثبت شدن اين تست مبني بر وجود هر

نوع آنتي بادي غير طبيعي مي باشد . انجام تستهاي بيشتر به منظور شناسايي عامل اختصاصي درگير در اين مسئله ، ايجاب مي كند در صورتي كه مقدار آنتي بادي سرخجه قبلاً اندازه گيري نشده است لازم است اندازه گيري شود .

غربالگري سيفليس :

در صورت شايع بودن آن در بين جمعيت اين تست در هفته هاي 28 تا 34 حاملگي انجام مي شود .

تعيين غلظت آلفافيتوپروتئين سرم :

اين تست در هفته هاي 16 تا 18 حاملگي انجام مي شود براي غربالگري نقايص لوله عصبي باز و بعضي از اختلالات كروموزومي باشد . آگاهي دقيق از سن حاملگي ، مهمترين عامل براي تفسير درست اين تست غربالگري است .

ديابت حاملگي :

غربالگري براي زنان در معرض خطر به ابتلا به ديابت حاملگي بين 28 تا 34 هفته حاملگي توصيه مي شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید