آیا شماره چشم بالا مانعی جهت انجام زایمان طبیعی محسوب میگردد؟

شبکیه بیمارانی که شماره نزدیک بینی بالا دارند ،نازک تر از افراد دیگر بوده، مستعد پارگی می باشد .

در این افراد پارگی شبکیه می تواند با ضربه های  نه چندان شدید و یا حتی بدون ضربه اتفاق افتد که این مساله لزوم بررسی دوره ای این افراد توسط چشم پزشک از نظر اختلالات مستعد کننده پارگی شبکیه را می طلبد ولی خوشبختانه زایمان طبیعی و فشار زایمانی نمیتواند باعث افزایش بیشتر احتمال پارگی شبکیه این افراد گردد و نوع زایمان ، طبیعی و یا سزارین ، باید با تعامل بین پزشک متخصص زنان و بیمار تعیین گردد و از نظر چشم پزشکی، محدودیتی در این زمینه وجود ندارد .