معماری

آیا از پستانک استفاده بشود یا نه؟

آیا از پستانک استفاده شود یا خیر؟
طبق این مطالعه، استفاده از پستانک فواید شیردهی پستانی برای کودکانی که اکثراً شیردهی پستانی شده‌اند راکاهش می‌دهد. پستانک بر دندان‌های بچه‌هایی که کاملاً شیردهی پستانی شده اثری ندارد. به گفته‌ی دکتر پرز، شیردهی پستانی کامل با تعدد، شدت و مدت استفاده از پستانک رابطه‌ی معکوس دارد که در نتیجه، امکان دارد به نامرتبی شدید دندان‌ها بی انجامد. 

اگر استفاده از پستانک را برگزیدید تا چهار هفتگی فرزندتان صبر کنید. به این ترتیب، شیردهی پستانی تقریباً تثبیت شده است. 

گاه مادران با احساس گناه فرزندانشان را شیردهی پستانی کامل می‌کنند، اما این درست نیست. وقتی مادران تصمیم می‌گیرند که یا شیردهی پستانی کامل کنند یا از پستانک بهره گیرند، باید مسائل زیادی را در نظر داشته باشند و این اطلاعات جدید باید فقط یکی از عوامل اثرگذار بر گزینه‌های آنان باشد.

     

پاسخ دهید