معماری

پرورش فرزندی خلاق

پرورش فرزندی خلاق

خیالپردازی (تخیل و تجسم) چیزی ورای پرورش کودکی خلاق است – این ابزاری برای زندگی است.

با مشاهده پیشرفت چشمگیر تکنولوژی در سالهای اخیر میتوان متصور شد که در آینده نهچندان دور فعالیت در محیط کار و اجتماع نیازمند مهارت ها و توانایی هایی جدیدی خواهد بود. تغییراتی که در آن انعطافپذیری، تخیل و خلاقیت، مهارتهایی سودمند و ضروریاند. پس باید این تواناییها را در فرزندتان پرورش و گسترش دهید.

در حالي که تخيل و خلاقيت مهارتهايي هستند که بچهها با آن متولد ميشود، ولي مغز براي تکامل به تمرين نياز دارد. طي چند سال اول زندگي، اعصاب کودک بسيار قوي و بيش از حد نيازش هستند. در نتيجه، مغز بر اساس “از آن استفاده کن يا آن را از دست بده” هَرَس ميشود. به گفتهي دکتر لامپرشت، البته با بزرگتر شدن کودک نيز تا حدودي توانايي شکلپذيري در مغز وجود دارد، اما آنچه گسترش نيافته باشد، ديگر از بين رفته است. بنابراين، هر چه روشهاي خلاقانهي تفکر گسترش يابد، مسيرهاي عصبي در مغز فعال خواهند شد و گسترش مييابند. خردسالان از طريق تجربه ميآموزند. خلاقيت به مغز اجازه ميدهد تا به روشي منحصر به فرد توسعه يابد. در واقع، براي يادگيري، بازي خلاقانه اگر هم ضروري نباشد، بسيار مهم است.

پاسخ دهید