معماری

کنترل فشار خون در بارداری

راهکارهایی  برای کنترل  فشار خون در بارداری
  براي آبرساني به بدن و کارکرد موثر کليه ها روزانه بين 5/1 تا 2 ليتر آب بنوشيد.

  سعي کنيد در هنگام خواب يا استراحت هاي کوتاه روزانه هميشه به پهلوي چپ خود دراز بکشيد. اين کار بازگشت جريان خون به قلب را تسهيل کرده و مانع فشار جنين بر روي وريد اجوف تحتاني مي شود. (وريد اجوف تحتاني وريد بزرگي در قسمت راست بدن است که خون اندام هاي تحتاني را دريافت و آن را به سمت قلب هدايت مي کند)

  مصرف نمک خود را محدود کنيد.

  به انجام تکنيک هاي تن آرامي و يوگا که نقش موثري در کاهش فشار خون دارند بپردازيد.

  براي کنترل مستمر فشار خون با استفاده از يک فشار سنج هر روز فشار خون خود را در منزل اندازه گيري کنيد.

م

پاسخ دهید