معماری
آموزش شیر دادن

آموزش شیر دادن و پستان به دهان گرفتن

آموزش پستان به دهان گرفتن نوزاد

روی صندلی راحتی بنشینید،ترجیحا دسته دار باشد که دستتان روی آن استراحت کند.

برای شروع از روش نگه داشتن گهواره ی ضربدری استفاده کنید و مطمئن شوید که سر بچه را به خوبی نگه داشته اید.

بچه را نزدیک به پستان نگه دارید،نه بر عکس.مثلا پستان را به سمت بچه نبرید.

آموزش شیر دادن

بینی بچه را با نوک پستان هم تراز کنید.

بینی بچه را با نوک پستان نوازش کنید تا زمانی که او دهانش را به خوبی باز کند،سپس مطمئن شوید که بخش بزرگی از بافت پستان در دهان اوست و نه فقط نوک پستان.

ناظر بر بچه باشید و اطمینان یابید که شیردهی پایدار و فعال است،بچه باید بمکد و بلعد.

 

آب بدن خود را حفظ کنید.

همیشه فرزندتان را به سمت پستان بیاورید،پستان را به سمت او نبرید.

همیشه شکم بچه باید به مادر چسپیده باشد.

او را در وضعیتی قرار دهید که پستان در حالت طبیعی قرار داشته باشد.