وضعیت جنین در زایمان

وضعیت جنین در زایمان.هنگام شروع زایمان وضعیت مطلوب برای جنین، قرار گرفتن او در حالتی است که سرش روی لگن مادر در سمت چپ شکم، بین استخوان لگن و ناف او باشد. این وضعیت را الاواِی (LOA) میخوانند. در این وضعیت، بچه سرش را در زاویه ی چهل و پنج درجه به سمت جلو مادر می چرخاند.
البته تمام بچه ها پیش از زایمان این وضعیت را به خود نمی گیرند. هر لگن شکل متفاوت و خاص خود را دارد. برخی در بالا پهن تر و نزدیک به خروجی در میانه باریک ترند؛ برخی لگن ها لبه ی باریکتر و انحنا و زاویه ی عمیقتری در استخوان خاجی دارند. توانایی استخوانهای جمجمه ی جنین و همچنین حالت پیوندهای لگن مادر و وضعیتی که او در زایمان به خود میگیرد، باعث تفاوت در روش ورود جنین به لگن و عبور از میان آن شود. این عوامل بر پیشرفت روند زایمان و نتیجه ی آن اثر میگذارد.

خوشبختانه در شروع زایمان حدود ۷۵ درصد از بچه ها در وضعیت الاواِی یا وضعیت مخالف آن هستند (وقتی بچه در سمت راست بدن مادر بین لگن راست و ناف او قرار دارد). این ها بهترین وضعیت برای قرارگیری بچه است و زایمان راحت تری را در پی خواهد داشت.

وضعیت اوپی (OP) در ۲۵ درصد از زایمان ها رخ میدهد. در این حالت پشت جنین درست روبه روی پشت مادر است یا اندکی به سمت راست یا چپ ستون فقرات مادر تمایل دارد. اگر جنین در وضعیتی باشد که با پشت به سمت راست یا در کنار ستون فقرات مادر قرار داشته باشد، احتمالاً زایمان طولانی تر و حتی مداخلات بیشتری ضرورت یابد.
این زایمان ها معمولاً طولانی ترند و معمولاً به مادر توصیه میشود که در طول زایمان تا حد ممکن راستقامت و متحرک بماند.