آنالیز مایعات سلولی بدن از قبیل (پلور –پریکارد- آسیت وCSF)

 

آنالیز مایعات سلولی بدن از قبیل (پلور –پریکارد- آسیت وCSF)

  • اقدامات وابسته :

دانستن خطاهای تکنیکی در حین انجام آزمایش

  • هدف :

آنالیز مایعات بدن از نظر قند و کلسترول و تری گلیسیرید و آلکالن فسفاتاز –LDHو پروتئین با دستگاه بکمن و RA1000 و   رفراکتومتر

  • موارد کاربرد: جنبه تشخیصی دارد.
  • صلاحیت و شایستگی :

پرسنل بخش بیوشیمی باید از نظر تجربی و علمی صلاحیت لازم را داشته باشند

  • نمونه: نمونه مایعات بدن درلوله شیشه ای بصورت لخته میباشد.
  • تجهیزات :

۱-۷- نمونه مایع در لوله شیمی بصورت لخته

۲-۷- دستگاه بکمن یا RA1000

۳-۷- دستگاه رفراکتومتر برای دیدن پروتئین

۴-۷- سمپلرو سر سمپلر

۸-  نکات ایمنی :

استفاده از دستکش و عینک محافظ درحین انجام کار

۹-مستندات :

۱-۹- فرم درخواست کامپیوتری بخش

۲-۹- فرم جواب دستگاهها

۱۰- کنترل کیفی :

۱-۱۰-کنترل دستگاه بکمن و RA1000

۲-۱۰-صفرکردن رفراکتومتر قبل از اندازه گیری پروتئین

۳-۱۰-  کنترل دستگاه کوباس یرا

۱۱- روش اجرایی:

بعد از تحویل نمونه از کمک بهیار بخش  مربوطه آنرا سانتریفوژ میکنیم و سرم آنرا برای آنالیز به دستگاه بکمن یا RA1000میدهیم . تستهای روتین مایع برای بخش بیوشیمی شامل قند، کلسترول ، تری گلیسیرید، LDH، آلکالن فسفاتاز و پروتئین میباشد .پروتئین مایعات پریکارد،پلور و آسیت را بوسیله رفراکتومتر بخش آنالیز ادرار  انجام میدهیم ولی پروتئین مایع CSF یا مایع نخاعی راتوسط دستگاه کوباس میرا بامحلول پروتئین ادرار انجام میدهیم.سپس جواب ها راوارد درخواست کامپیوتری کرده و ارسال مینمائیم .

 

۱۲-محدودیت ها وعوامل مداخله گر در آزمایش :

۱-۱۲- همولیز برای جواب LDH‌اشکال ایجاد میکند که چون عموماً تکرار مایع امکان پذیر نیست در پائین گزارش حتماً کلمه همولیز ذکر میگردد.

۲-۱۲- درمورد رفراکتومتر هم باید همکاران دقت لازم را مبذول بدارند که عدد آنرا برای پروتئین صفر کنند در غیر اینصورت این دستگاه برای ادرار تنظیم شده و جواب غلط خواهد بود.(توسط آب مقطر)

۱۳- تفسیر : (علل تکرارو چگونگی نحوه گزارش )

جوابها رابه همان صورت که توسط دستگاه خوانده شده به کامپیوتر وارد میکنیم فقط اگر نمونه همولیز بود درابتدا با بخش تماس میگیریم درصورت امکان نمونه را تکرار میکنیم در غیر اینصورت حتماً در پائین گزارش کلمه همولیز را تایپ میکنیم.

 

۱۴- منابع و رفرانس ها :

راهنمای آزمایشهای بالینی و تشخیص های افتراقی

تالیف و ترجمه : دکتر سید قاسم میر بهار ی

تکنیکها و تشخیص های آزمایشگاهی          تالیف: دکتر محمد رضا عابدی

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده