دستورالعمل تهیه آب خالص وکنترل کیفی آن وتجهیزات مربوطه

دستورالعمل تهیه اب خالص وکنترول کیفی ان وتجهیزات مربوطه

‏کیفیت نامرغوب آب اثر نامطلوبی بر نتایج آزمایش ها داشته و از این رو تضمین کیفیت آب مصرفی در آزمایشگاه لازم و ضروری است.

‏آب خالص به سه روش تهیه می شود:-۱ ‏تقطیر: در روش  تقطیر، آب را می جوشانند و بخار آن را سرد می کنند. در این روش ، آهن، منیزیم و کلسیم و همچنین ارکانیسم ها برد اشته می شوند اما ناخالصی های فرار مانند دی اکسید کربن» کلر و آمو نیاک جدا نمی شون آب به دست آمده از این روش درجه Il ‏یا lll ‏است. -۲ ‏دیو نیزه کردن: در این روش آب از بین ستون های رزینی که حاوی ذرات باردار منفی و مثبت است عبور داده می شود. این ذرات با یون های موجود در آب ترکیب شده و آب  نهایی  دیو نیزه خواهد بود. مواد آلی و سایر موادی که قادر به یونیزه شدن نیستند برداشته نمیشوند. برای ´ تهیه آب درجه I ‏باید از فیلتر غشایی و شارکول فعال استفاده کنیم. ï ‏- روش اسمز معکوس: آب تحت فشار از غشای نیمه تراوا (معمولا استات سلولز) عبور داده می شو«. این غشا حدود %.۹۰ مواد جامد محلول، %.۹۸ ‏´ ناخالص های آلی و مواد غیر قابل حل و ارکانیسم های میکروبی را جدا می سازدقادر به جد اسازی گارهای محلول نیست و فقط ۱۰ ‏.% ذرات یونیزه را جدا می کند. معیاوهای CLSI ‏برای درجه بندی آب خالص در جدول ۵- ۴ نشان داده شده است. ‏– جدول ۴-۵معیارهای CLSI ‏برای درجه بندی آب خالص

‏ویژگی                              درجه                      I ‏درجه           ll ‏درجه lll

PHدرنظر کرفته نمی شرد          . درنظ کرفته نمی شود.                     ۵-۸

الودگی میکروبی براساس CFU/ ML            ۱۰۰۰                    ۱۰        درنظرگرفته نمی شود.

‏مقاومت الکتریکی برحسب Mohm/cm 0.1                ۲                       ۱۰

مقاومت الکتریکی بحسب میکروزیمنس  ۱۰                   ۰٫۵                    ۰٫۱

برسانتی متر

مواد عالی                                        اب از کربن فعال عبور داده شود.   در نظر گرفته نمی شود    درنظر گرفت نمی شود

تعداد ذرات ریز معلق که از فیلتر ۰٫۲۲         <500/ Lit                         در نظر گرفته نمی شود    در نظر گرفته نمی شود

میکرون عبور داده میشود موارد مصرف انواع آب به شوح زیر است: ‏• موارد مصرف آب درجه .I ‏تهیه محلول های استاندارأ» بافر حل کردن سرم های کنترل و لیو فیلیزه، الکترو فورز، غر بالگری سم ‏شناسی و .HPLC ‏عناصر کمیاب و کشت سلول • موارد مصرف آب درجه ll: ‏آزماپش های بیوشیمی، هماتولوژی، ایمنولوژی، میکروبیولوژی و سرولوژی • موارد مصرف آب درجه III ‏: ‏تجزیه ادرار و مد فوع شستشو  و آب کشی وسایل شیشه ای، ساخت محیط کشت  و بافت شناسی .‏روش نگهداری انواع آب: ‏• نگهداری آب درجه یک: ‏آب درجه یک را حداکثر دو تا سه ساعت پس از تهیه باید مصرف نمود.‏ نگهداری آب درجه دو و سه: ‏آب های درجه دو و سه را می توان درشیشه هایی ازجنس بروسیلیکات یا ظروف پلی اتیلن نگهداری کرد اما سریع باید مصرف شود تا از آلودگی میکروبی با میکروب های موجود در هوا جلو گیری شود. درب ظروف را باید محکم بست تا از جذب گازها جلو کیری شود. آب مقطر حداکئر ‏یک هفته در ظروف پلاستیکی یا شیشه ای نگهداری می شود. آب دیو نیزه برای تعیین مقدار : ‏الکترو لیت ها مناسب تر است. ‏چگونگی کاربری ´نجهیزات :‏برحسب روش تخلیص و نوع دستکاه متفاوت بوده و در کتابچه راهنمای دستکاه نیز موجود است. ‏کنترل  کبفیت ‏• کنترل کیفی آب آزمایشگاه :‏ تعیین هدایت یا مقاومت الکتریکی:‏با استفاده از دستگاه هدایت سنج  ‏یا مقاومت سنج، میزان هدایت یا مقاومت الکتریکی آب انجام ‏می گیرد. بعضی دستکاه های تخلیص آب، این وسایل را در مسیر خروجی خود دارند اما در بیشتر ‏موارد میزان هدایت یا مقاومت الکتریکی آب باید در فواصل هفتکی (یا برحسب نیاز در هر بار ‏مصرف) اندازه کیری می شوند. استفاده از این روش حساسیت بالایی داشته و توصیه می گردد در‏آزمایشگاه ها این روش مورد استفاده قرار گیرد. کنترول کیفی مواد الی اب : با اضافه کردن چند قطره محلول پرمنگنات پتاسیم به اب خالص در صورتی که پس از یک ساعت رنگ بنفش مایل به ارغوانی ان باقی بماند نشان دهنده خلوص بالای اب ودر غیر این صورت نشان دهنده مواد الی زیاد است  اندازه گیر ی PH اب : اب درجه l  وll  به علت عدم یا  فقدان وجود یون غیر قابل اندازه گیری است .روشهای شیمیایی : روشهای شیمیایی متعددی وجود دارد که نشان دهنده وجود املاح خاص در اب است ومی تواند مورد استفاده قار میگیرد.برای مطالعه بیشتر میتوان به منابع معتبر مراجعه نمود . نگهداری رزین : رزین های کاتیونی را درمحلول اسید کلریدریک و رزینهای انیونی را در محلول سود احیا می کنند .رزین تجهیزات دیونیزه کننده پس از مدت زمان مشخصی (مطابق بروشور دستگاه ) ویا بالا رفتن میزان هدایتی الکتریکی اب باید احیا شوند . لازم به ذکر است که ظرفیت رزین علاوه بر جنس ان به مقدار املاح موجود دراب شهر بستگی دارد . کنترول هفتگی رزین با اندازه گیری هدایت الکتریکی اب تولیدی ضروری است .

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده