ليست مدت زمان نگهداري و امحاء نمونه هاي آزمايش پاتولوژی

نحوه امحاءنحوه شستشو جهت استفاده مجددمدت زمان نگهداري بعد از انجام آزمايشمدت زمان نگهداري قبل از انجام آزمايشنوع نمونه 
در صورت وجود اعضاء بدن و نمونه هاي اتوپسي به طريق شرعي عمل خواهد شد در safety box  غير اينصورت در ظروف  ريخته و سوزانده شوند———–2 هفته بعد از آماده شدن گزارش و جواب نهايي . surgicalبطريق  نمونه هاي بافتي بدست آمده

، 3 ماه بعد از گزارش نهايي.  Autopsy نمونه هاي تهيه شده بطريق

زمان لازم جهت فيکس شدن نمونه معمولا 24 ساعت و چنانچه نمونه فيکس نشده ، بزرگ يا استخواني باشد مدت زمان طولاني تري لازم استنمونه هاي بافتي1
زباله ريخته  در ظروف

و سوزانده مي شوند

———–5 سالبلافاصله بعد از بلوک گيري جهت تهيه اسلايد برش داده شودبلوک هاي پارافيني2
زباله ريخته  در ظروف

و سوزانده مي شوند

———-10 سال

 

تا زمان بررسي توسط متخصص آسيب شناسي و تهيه گزارش نهايياسلايد هاي پاتولوژي3
زباله ريخته  در ظروف

و سوزانده مي شوند

———–5 سالمتغير ، بسته به زمان رنگ آميزياسلايد هاي سيتولوژي4
ليست مدت زمان نگهداري و امحاء نمونه هاي آزمايش                                                  بخش : سیتولوژی و پاتولوژِی                       آزمايشگاه نگرش

 

 

 

نحوه امحاءنحوه ضد عفوني يا شستشونوع ماده يا وسيله 
در کيسه زباله ريخته مي شوند—————————-معرف و کيت ها ( بعد از اتمام محلول ها و يا زمان اعتبار )1
در کيسه زباله ريخته مي شوند—————————-نوک سمپلر ها ،کنترل ها،دستکش هاي آلوده ،سوآپ،پنبه و گاز هاي آلوده2
نحوه امحا ء

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده