منابع خطا در شمارش پلاکت

پلاکت منابع خطا در شمارش پلاکت عبارتند از: وجود قطعات لکوسیت ها در لوسمی ها که سبب افزایش کاذب تعداد پلاکت ها می شوند 2) چسبندگی پلاکت ها به نوتروفیل ها 3) لخته شدن خون در زمان نمونه برداری 4) تجمع پلاکتی 5) کدورت پلاسما

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده