کنترل کیفی دیسک ها

کنترل کیفی دیسک ها
۱-۲- روش انجام کار :
برای اینکار از سه سوش استاندارد استفاده میکنیم .
Pseudomonas.Aeroginosa             ۲۷۸۵۳
Staph. Aureus                                ۲۵۹۲۳
E.coli                                               ۲۵۹۲۲

بدین ترتیب که از هر سه سوش استاندارد رقت استاندارد ۵/۰  مک فارلند تهیه کرده  هر کدام از میکروبها را روی پلیت های مولر هینتون آگار تلقیح می نمائیم و دیسک های مورد نظر ( خریداری شده) را روی پلیت ها ( برای هر کدام از میکروبها) قرار میدهیم و بعد از ۲۴ ساعت قطر هاله ها را یادداشت میکنیم .معمولاً برای کنترل کیفی هر دیسک حداقل از ۳ دیسک استفاده میکنیم و بعد از یادداشت نتایج قطر هاله های بدست آمده را با جدول استاندارد بررسی میکنیم و چنانچه قطر هاله بدست آمده برای دیسک مورد نظر درمورد میکروب مورد نظر در رنج استاندارد باشد  قابل قبول و قابل استفاده میباشد

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده