کنترل کیفی معرف مایر(خون مخفی)

کنترل کیفی معرف مایر(خون مخفی):
معرف مایر بصورت روزانه توسط کنترلهای مثبت و منفی( که بصورت دستی در بخش تهیه می گردد)کنترل شده و جواب آن در برگه کنترل کیفی مربوطه یادداشت می شود

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده