معماری

فور (اون)

.

فور(اون)

اون براي استريل كردن موادي كه نمي توانند بطور كامل تحت نفوذ بخار قرار گيرند، اما مي توانند دماي بالاي مورد نياز مثل ˚C180 – 160 را تحمل كنند، به كار مي رود. اون بويژه براي ظروف شيشه اي مثل لوله آزمايش، پتري ديش، پي پت و نيز براي آلات فلزي مثل پنس، اسكالپل و قيچي به كار مي رود.

اون بايد داراي فن (جهت چرخش هواي متراكم در سراسر اتاقك)، نشانگر درجه حرارت، ترموستات و تايمر، طبقات مشبك، قفل داخلي درب و عايق بندي مناسب جداره ها باشد.

استريليزاسيون در اون

1- براي بسته بندي اين وسايل جهت استريل نمودن آنها در اون ميتوان از فويل آلومينيومي يا كاغذ كرافت و سربطريهاي پنبه اي استفاده نمود.

2- بايد دقت شود كه كاغذ و پنبه نسوزند چون پنبة نيم سوز مواد باكتري کش فراري را متصاعد مي كند.

3- حدود 2 سانتي متر از انتهاي فوقاني پي پتها را با پنبة غير جاذب ببنديد و آنها را در ظروف فلزي قرار داده، درب آنها را ببنديد.

4- درپوش لوله هاي آزمايش را با كاغذ آلومينيومي بپوشانيد و آنها را بطور عمودي در جا لوله اي قرار دهيد. درپوش، لبة لوله را از آلودگي از طريق هوا در طي ذخيره سازي حفظ مي كند.

5- در صورتي مي توان بطري هاي درپيچ دار را در اون استريل نمود كه درپوش و آستري آنها از موادي مثل فلز، پلي پروپيلن يا لاستيك سيليكون ساخته شده باشد تا در دماي استريليزاسيون از شكل طبيعي خارج نشود.

در ظرف شيشه اي يا فلزي و در اندازه هاي كوچك كه از Petroleum Jelly 6- پودر، روغن، چربي و گريس مثل را وزن 10 گرم يا عمق يك سانتي متر تجاوز نكند، استريل نماييد.

7- قبل از قرار دادن ظروف شيشه اي در اون، از خشك بودن آنها مطم‍ئن شويد. مواد را به گونه اي در اون قرار دهيد كه هواي داغ در اطراف و بين آنها در جريان باشد.

8- زمان نگهداري استريليزاسيون از زماني آغاز مي شود كه اتاقك به دماي استريل انتخابي برسد و نيز مدتي هم بيشتر درنظر گرفته مي شود تا همة قسمتهاي اتاقك و مواد داخل آن به دماي مورد نظر برسند(‍‍˚C180-160 به مدت 2 ساعت).

9- به دليل عايق بودن دستگاه، چند ساعت طول مي كشد تا اشياء داخل آن خنك شود، مگر آنكه مجهز به فن باشد. درب اون را باز نكنيد تا اتاقك، ظروف و مواد داخل آن تا دماي حدود ˚C60 خنك شوند. اگر هواي سرد ناگهان وارد دستگاه شود ممكن است ظروف شيشه اي ترك بخورند.

نحوة نگهداري:

بطور ماهانه داخل آن تميز شود.

هر 6 ماه توسط نمايندة سرويس تعمير، بازرسي شود.

كنترل كيفي:

و مشاهدة تغيير رنگ مناسب از قرمز به سبز. از اين ويال در هر ران كاري Browne   تست شيميايي: ويال شيشه اي استفاده كنيد.

بطور هفتگي   ATCC 9372 تست بيولوژيك: استفاده از نوار كاغذي حاوي اسپور باسيلوس سوبتيليس واريتة نايجر توصيه مي شود.

ايمني:

استفاده از دستكش مقاوم به حرارت و محافظ چشم.

پاسخ دهید