کنترل کیفی سانتریفوژ

کنترل کیفی سانتریفوژ
دور و زمان سانتریفوژ هر سه ماه یکبار توسط تاکومتر و کرونومتر کالیبر شده سنجش شده و درصد خطا گرفته شده و در برگه
مربوطه یادداشت می شود.دور ۴۵۰ G  و  زمان مدت ۵ دقیقه مورد نیاز می باشد.طبق فرمول
۱۰-۶*۱۱/۱۸*R*2 (RPM)=(RCF) G
شعاع سانتریفوژ بهداد  R=13دور ۱۷۵۹ یا تقریبا” ۱۸۰۰ با تاکومتر  DT-9110سنجش می شود.ضمنا” تایمر سانترفیوژ روی ۵ دقیقه تنظیم شده با کرونومتر HANHART  سنجش شده و درصد خطای آن محاسبه شده در برگه مربوطه یادداشت می شود.
۲-کنترل کیفی رفراکتومتر:
کنترل کیفی رفراکتومتر توسط کالیبراتورهای نمکی و قندی( که بصورت دستی در بخش ساخته می شود)بصورت روزانه انجام می گیرد. درصد خطای آن محاسبه شده در برگه مربوطه یادداشت می شود.اگر خطا بیش از رنج مورد نظر بود کنترل دوباره ساخته شده و اگر بازهم خطا بالا بود دستگاه رفراکتومتر جهت تنظیم و سرویس به شرکت مربوطه ارسال می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده