تعیین جنسیت در ملخ ها

تعیین جنسیت در ملخ ها

در كتاب ها می خوانید كه عدد كروموزومی در ملخ ماده 24 = 2n و در ملخ نر 23 = 2nمی باشد.
یكی از نكات برجسته در مورد ملخ نر، فرد بودن عدد كروموزومی است.
در هر سلول پیكری (بدنی یا سوماتیك) ملخ ماده 22 كروموزوم اتوزوم (غیرجنسی) و 2 كروموزوم X (جنسی) وجود دارد.
در هر سلول پیكری (بدنی یا سوماتیك) ملخ نر 22 كروموزوم اتوزوم (غیرجنسی) و 1 كروموزوم X (جنسی) وجود دارد.

 

از مطالبی كه گفتیم متوجه می شوید كه در ملخ ها یك نوع كروموزوم جنسی وجود دارد و تعیین جنسیت بر اساس تعداد كروموزم های جنسی است.
این جمله آخری كه گفتم یعنی چی؟!
به شكل زیر كه نحوه گامت زایی در ملخ ها[size=12px] رو نمایش میده، دقت كنید:
در ملخ نر دو نوع اسپرم ایجاد میشه:
الف) اسپرم حاوی 11 كروموزوم اتوزوم و 1 كروموزوم X
ب) اسپرم حاوی 11 كروموزوم اتوزوم و فاقد كروموزوم X
در ملخ ماده یك نوع تخمك ایجاد میشه:
تخمك حاوی 11 كروموزوم اتوزوم و 1 كروموزوم X

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده