تهیه اسید بوریک از بوراکس

هدف از انجام این آزمایش تهیه اسید بوریک از بوراکس    می باشد. ابتدا بوراکس را در آب گرم حل کرده و در مرحله بعد عمل خنثی سازی را با استفاده از اسید کلریدریک انجام دهید.

اسید بوریک در آب تا حدودی حل شده و انحلال پذیری آن با افزایش دما زیاد می شود. این اسید تک بازی است.

در غلظتهای کمتر از فقط به صورت نمونه های بسته B(OH)4

وجود دارند ولی در غلظتهای بالاتر قدرت B(OH)4 و  B(OH)3 موید تشکیل   pH    اسیدی افزایش می یابد و اندازه گیری

نمونه های بسپار مانند است.

 

درمحلولهای مختلف اسید بوریک وبوراتها بسپارهایی مانند

را طبق معادله زیر می دهند.B3O3(OH)4

به نظر می رسد که بسپار اصلی حلقوی باشد و وجود چنین      Cs2Oو۲B2O3 حلقه هایی در بوراتهای متبلور مانند

محرز است.

 

 ۱۸O  از تعادل سریعی که بین اسید بوریک نشاندار شده با

و بوراتها انجام می شود، می توان نتیجه گرفت که در محلول تعادل به سرعت روی می دهد. این ترکیبها با پلی اولها مانند      گلیسرول و منفی آلفا هیدروکسی کربوکسیلیک اسیدها کمپلکس هایی به نسبت

۱:۱ تشکیل داده ، قدرت اسیدی اسید بوریک افزایش یافته واندازه گیری مستقیم آن با سود امکان پذیر می شود .

۱)۱۲ گرم بوراکس را در ۲۵ میلی لیتر آب مقطر گرم حل کرده و محلول حاصل را با اسید کلریدریک ۲۵ % خنثی کنید. محلول را به آرامی سرد کرده و جسم بلورین حاصل را با استفاده از

متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – اسید بوریک