گزارشکار آزمايش اندازه گيري دبي در لوله

آزمايش اندازه گيري دبي در لوله

هدف
آشنايي با روش هاي متداول اندازه گيري شدت جريان يا دبي در لوله ها

تئوري
در دستگاهها و سيستم هاي مختلف بسته و باز که به نوعي با جريان سيال در ارتباط هستند, عموما لازم است که ميزان سيال عبوري از يک محل را اندازه بگيريم. اندازه گيري ميزان جريان آب, نفت و گاز در لوله ها و کانالها را بعنوان نمونه هاي بارز مي توان بر شمرد.

روشهاي متنوعي جهت اندازه گيري شدت جريان سيال يا دبي وجود دارد. شايد بتوان ساده ترين راه اندازه گيري دبي, سنجش حجم يا وزن سيال عبوري در مدت زمان مشخص است که روش اول را دبي سنجي حجمي و روش دوم را دبي سنجي وزني مي ناميم. در ساده ترين روشهاي دبي سنجي حجمي و وزني, مدت زمان لازم براي پر شدن ظرفي با حجم يا وزن مشخص اندازه گيري مي شود و با استفاده از روابط زير مي توان دبي را محاسبه کرد:

(1) يا

در روابط فوق  زمان پرشدن ظرف, حجم آب پر شده داخل ظرف,  وزن آب پرشده داخل ظرف, وزن مخصوص سيال و  دبي جريان مي باشد.

در اين آزمايش با چند وسيله مختلف اندازه گيري شدت جريان در لوله ها آشنا مي شويم. اين وسايل عبارتند از:
• ونتوري متر
• پخش کننده يا باز شدگي
• روزنه
• زانويي يا خم
• جريان سنج مدور يا دوار سنج

جهت محاسبه دبي در چهار روش اول مذکور در فوق از حل همزمان معادلات انرژي و پيوستگي استفاده مي کنيم. اگر رابطه برنولي را با فرض عدم تلفات انرژي بين دو مقطع متوالي 1 و 2 بنويسيم, خواهيم داشت:

ادامه در متن زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید