گزارشکار آزمایش ضربه قوچ

آزمایش ضربه قوچ

هدف آزمایش:

بررسی امواج ضربه قوچ در شیر آلات و رسم منحنی های مربوطه و بررسی افت بین مخزن و ستون موج و همچنین محاسبه دامنه موج ایجاد شده و ارتفاع سطح آب داخل ستون موج می باشد .

 

تئوری آزمایش :

اگر در سیستم هایی که با مایعات سرو کار دارندشیب نیز موجود باشد در زمان بسته شدن شیر به طور ناگهانی در امتداد لوله موجی بوجود می آید که به بدنه لوله و شیر ضرباتی وارد می کند که باعٍث تخریب اتصالات می شود . که به آن ضربه قوچ می گویند .

افت واقعی بین مخزن و ستون موج عبارت است از :

که  ارتفاع استاتیک آب ( ارتفاع در surge tank بدون جریان )

ارتفاع نظیر افت در surge tank با جریان است

و زمان تناوب از فرمول روبرو قابل محاسبه است

L طول لوله برنجی

A سطح مقطع ستون موج

g شتاب جاذبه

a سطح مقطع لوله برنجی

ارتفاع آب در ستون موج نسبت به مبدا برابر است با ( دامنه موج) :

که U سرعت سِِیال درون لوله برنجی در جریان دائم است

 

شرح آزمایش :

ابتدا کلیه شیر فلکه های دستگاه را می بندیم . سپس پمپ را روشن می کنیم و شیر مجاور پمپ را باز می کنیم تاآب به داخل سیستم بیاید . فرصت می دهیم تا مخزن تامین ارتفاع ثابت شود . شیرهای مربوط به مخزن را باز کرده و با شیر مجاور پمپ شدت جریان را طوری تنظیم می کنیم که یک جریان دائمی برقرار شود .

شیر مربوط به مخزن موج را می بندیم و صبر می کنیم تا نوسانات سطح آب در مخزن تمام شود و سپس عدد مربوط hs را یادداشت می کنیم .

سپس شِیر مخزن را باز کرده و پس از توقف نوسانات hv را یادداشت می کنیم .

شیر مخزن موج را سریع می بندیم و حداکثر و حداقل ارتفاع آب را در هر نوسان تعیین می کنیم و همزمان زمان بیشترین و کمترین ارتفاع را تا چندین نوسان ِیادداشت می کنیم .

زمان T1 : از بسته شدن شیر تا رسیدن سطح آب به بِیشترین ارتفاع

زمان T2 : از بسته شدن شیر تا رسیدن سطح آب به ماکزِیمم پس از یک نوسان کامل .

شیر مخزن ستون موج را باز می گذاریم و زمان آب خروجی از لوله برنجی در یک مخزن موج تا ۳ لیتر اندازه می گیرِیم تا دبی اب عبوری از لوله مشخص شود .

 

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده