گزارشکار آزمایش شناوری

شرح آزمایش

ابتدا وزن وزنه ی متحرک و وزن کل را پس از خشک کردن کل سیستم اندازه گرفتیم که نتایج آنبه قرار زیر است.

وزن وزنه ی متحرک : m = 260 gr

وزن کل : W = 2580 gr

سپس با قرار دادن وزنه در وسط هر ردیف از ردیف های ۵ گانه فاصله ی مرکز ثقل جسم شناور از کف را یافتیم. مرکز ثقل جسم محل تلاقی محور تقارن جسم شناور و امتداد شاقولی است.

 

نکته ی مهم این است که این اندازه می بایستی از کف زیرین شناور اندازه گیری شود که خطکش خود طوری نصب شده که ۲ میلیمتر ضخامت کف را نیز در نظر می گیرد.

پس از بدست آوردن مرکز ثقل ها، فاصله ی وزنه را از کف در هر ردیف اندازه گیری می کنیم.

 

جدول فواصل

 

ردیف قرار گرفتن وزنه روی بادبان

( از بالا به پایین)

فاصله ی ردیف از کف شناور

(سانتیمتر)

فاصله ی مرکز ثقل از کف شناور

(سانتیمتر)

۱۳۳٫۸۸
۲۲۷٫۵۷٫۵
۳۲۱٫۸۶٫۹
۴۱۵٫۸۶٫۴
۵۹٫۸۵٫۸

 

 

سپس شناور را به آب انداختیم و به کمک وزنه های مغناطیسی آنرا به حالت کاملاً افقی در آوردیم. پس از اینکه شناور به حالت افقی در آمد وزنه را در هر ۵ ردیف و در هر تمامی شیارهای موجود قرار دادیم و زاویه ی انحراف آنها را خواندیم.

نتایج بدست آمده به قرار زیر است :

متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – شناوری

دیدگاهتان را بنویسید