گزارشکار آزمایش ناودان ونتوری وناودان پارشال

ناودان ونتوری وناودان پارشال

  هدف آزمایش:

بررسی نحوه عملکرد وکاربرد ناودان ونتوری و ناودان پارشال

:تئوری آزمایش

در این آزمایش با یک وسیله به نام ونتوری” فلوم” کار خواهیم کرد.ونتوری فلوم یکی از سازه های آبی است که با استفاده از آن می توان براحتی دبی جریان عبوری از کانال را با دقت خوب تخمین زد.

در قسمت اول این سازه آبی، تنگ شدگی همراه با تغییر سطح کانال وجود دارد که باعث می شود که جریان در قسمت میانی به صورت بحرانی درآید.                                                                        

در قسمت دوم این سازه تنگ شدگی بدون تغییر سطح کانال وجود دارد.

در قسمت اول تغییر سطح هم داریم، این تغییر باعث پرش هیدرولیکی می شود که در مکانیک سیالات با آن آشنایی داریم.                                                                                                    

همانطوری که در هیدرولیک دیدیم در جریان بحرانی یک رابطه بین عمق و دبی جریان وجود دارد یعنی در این نوع جریان با دانستن عمق می توان دبی را بدست آورد و یا بالعکس. از طرفی در این نوع سازه ها به دلیل بحرانی بودن جریان در مقطع میانی می توان با اندازه گیری سر آب (تراز آب بالا دست) می توان دبی جریان را بدست آورد؛ چنانچه می دانیم در حالتی که جریان در مقطع مربع مستطیلی به حالت بحرانی درآید رابطه بین عمق بحرانی و انرژی جریان صورت زیرمی باشد :                                                                                                                                      

(۱)    

در این رابطه انرژی جریان در مقطع جریان می باشد که می توان با فرض عدم افت انرژی آنرا معادل انرژی سر آب (آب بالادست) در نظر گرفت. عدد فرود از رابطه زیر به دست می آید که برای جریان بحرانی بربر یک است بنابراین :                                                                                            

(۲)      

از طرفی با توجه به روابطی که در مکانیک سیالات داشتیم،   اسمی و واقعی و انرژی مخصوص در هر مقطع و مقطع بحرانی به صورت زیر به دست می آید :

Bc دبی اسمی :                                     عرض کانال در محل بحرانی =

(۳)    

 

و دبی واقعی (با احتساب افت انرژی ) :

(۴)        

و با استفاده از روابط قبلی :

(۵)                              

انرژی مخصوص :

(۶)    

و انرژی مخصوص در عمق بحرانی :

(۷)           

و اما با فرض عدم افت انرژی در محدوده ناودان و با حذف   بین روابط (۴) و (۷) داریم :

متن کامل و ادامه فایل در زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – ناودان